Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

V tomto dokumente, ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“, sú uvedené typy údajov, ktoré zhromažďujeme od našich používateľov, spôsob ich používania a opatrenia, ktoré prijímame na ich ochranu. Tieto zásady sa týkajú výlučne aplikácie AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), ktorú spravuje a prevádzkuje spoločnosť TEXTINTEL FZE a ktorá je prístupná prostredníctvom App Store alebo Play Store , ktorá vo svojej adrese URL obsahuje slovo „privacy“, aby odrážala obsah stránky. Vaše súkromie je pre nás prvoradé a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje.

Definície a výklad V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú tieto definície:

 • Údaje: Súhrnne všetky informácie, ktoré ste poskytli Eskritor. Toto vymedzenie pojmov zahŕňa v príslušných prípadoch vymedzenia pojmov uvedené v zákonoch o ochrane údajov.

 • Cookies: Malé textové súbory, ktoré táto webová lokalita umiestni do vášho počítača, keď navštívite určité časti webovej lokality a/alebo keď používate určité funkcie webovej lokality.

 • Zákony o ochrane údajov: Všetky platné zákony týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane, ale nielen, smernice 96/46/ES (smernica o ochrane údajov) alebo GDPR a všetkých vnútroštátnych vykonávacích zákonov, nariadení a sekundárnych právnych predpisov, pokiaľ je GDPR účinné v Belgicku.

 • GDPR: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679.

 • Právo EÚ o súboroch cookie: Nariadenie o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) z roku 2003 v znení nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) (novela) z roku 2011.

 • Používateľ alebo vy: Akákoľvek tretia strana, ktorá má prístup k Eskritor a nie je (i) zamestnaní v spoločnosti TEXTINTEL FZE a konajúci v rámci svojho zamestnania alebo (ii) je zamestnaný ako konzultant alebo inak poskytuje služby TEXTINTEL FZE a v súvislosti s poskytovaním týchto služieb má prístup k Eskritor.

 • Eskritor Webová stránka alebo mobilná aplikácia, ktorú práve používate, https://www.eskritor.com/, a všetky subdomény tejto stránky, pokiaľ to nie je výslovne vylúčené ich vlastnými podmienkami.

 

Prepojenie zásad ochrany osobných údajovAk chcete získať prístup k našim zásadám ochrany osobných údajov priamo z aplikácie, prejdite do sekcie Nastavenia/O aplikácii, kde nájdete odkaz na úplné znenie zásad. To zaručuje, že naši používatelia môžu kedykoľvek ľahko skontrolovať naše postupy ochrany osobných údajov.

 

Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajovTieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na činnosti TEXTINTEL FZE a používateľov Eskritor. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré sú prístupné z tohto Eskritor, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek odkazov, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.

 

Správca údajovNa účely platných zákonov o ochrane údajov je TEXTINTEL FZE „správcom údajov“. To znamená, že TEXTINTEL FZE určuje účely a spôsob spracovania vašich údajov.

 

Zozbierané údaje Môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré zahŕňajú osobné údaje:

 • Názov

 • Názov pracovnej pozície

 • Profesia

 • Kontaktné informácie, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla

 • Demografické informácie, ako je poštové smerovacie číslo, preferencie a záujmy

 • IP adresa (automaticky zhromažďovaná)

 • Typ a verzia webového prehliadača (automaticky zhromažďované)

 • Operačný systém (automaticky zhromažďovaný)

 • Fyzická adresa

 • Údaje o tom, ako používate Eskritor

 • Záznamy o korešpondencii, ktorú ste s nami viedli Okrem uvedených údajov môžeme zhromažďovať aj údaje o transakciách, ktoré uskutočníte prostredníctvom našej aplikácie, o obsahu, ku ktorému máte prístup, a o akýchkoľvek iných interakciách, ktoré s aplikáciou uskutočníte.

 

Ako zhromažďujeme údaje Údaje zhromažďujeme týmito spôsobmi:

 • Údaje nám poskytujete vy.

 • Údaje sa získavajú z iných zdrojov.

 • Údaje sa zbierajú automaticky.

Údaje, ktoré ste nám poskytli TEXTINTEL FZE bude zhromažďovať vaše údaje viacerými spôsobmi, napríklad:

 • Keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, mobilnej aplikácie, telefonicky, poštou, e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 • Keď sa u nás zaregistrujete a vytvoríte si účet na odber našich produktov/služieb.

 • keď vyplníte prieskumy, ktoré používame na výskumné účely (hoci nie ste povinní na ne odpovedať).

 • Keď využívate naše služby.

Údaje prijaté od tretích strán TEXTINTEL FZE získava údaje o vás od nasledujúcich tretích strán:

Automaticky zozbierané údaje V rozsahu, v akom pristupujete na Eskritor, zhromažďujeme vaše údaje automaticky, napríklad:

 • Automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webovej lokality. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať obsah a navigáciu na webovej lokalite a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, čas a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú lokalitu, a spôsob, akým používate jej obsah a ako s ním komunikujete.

 • Vaše údaje budeme zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookie v súlade s nastaveniami súborov cookie vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako ich používame na webovej lokalite, nájdete v časti nižšie s názvom „Súbory cookie“.

Naše používanie údajovKtorékoľvek alebo všetky vyššie uvedené údaje môžeme z času na čas požadovať, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby a skúsenosti pri používaní našej webovej lokality. Konkrétne môžeme údaje používať z týchto dôvodov:

 • Vedenie interných záznamov.

 • Zlepšovanie našich produktov/služieb.

 • zasielanie marketingových materiálov, ktoré vás môžu zaujímať, e-mailom.

 • Kontaktovanie na účely prieskumu trhu, ktoré sa môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu alebo pošty. Takéto informácie sa môžu použiť na prispôsobenie alebo aktualizáciu webovej lokality.

Zdieľanie údajov s tretími stranami Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami osôb z nasledujúcich dôvodov:

 • Naši zamestnanci, zástupcovia a/alebo profesionálni poradcovia – aby sme sa mohli zapojiť do priameho marketingu (napríklad bulletiny alebo marketingové e-maily týkajúce sa nami poskytovaných produktov a služieb, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať).

 • Poskytovatelia platieb tretích strán, ktorí spracúvajú platby uskutočnené prostredníctvom webovej lokality – s cieľom umožniť poskytovateľom platieb tretích strán spracúvať platby a náhrady používateľov.

 • Vaše údaje môžeme zdieľať aj s regulačnými orgánmi, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na súdny proces, s cieľom chrániť pred zneužitím alebo neoprávneným používaním našej aplikácie, obmedziť našu právnu zodpovednosť a chrániť naše práva alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť návštevníkov tejto webovej lokality alebo verejnosti.

 

Politika vymazávania údajovV spoločnosti TEXTINTEL FZE rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa ho zachovávať. Ak sa rozhodnete prestať používať naše služby, môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Po prijatí žiadosti na support@transkriptor.com, začneme proces odstraňovania všetkých údajov špecifických pre používateľa z našich systémov. Takéto žiadosti sa snažíme vybaviť do 24 hodín a zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje okamžite odstránené. Tieto zásady sú súčasťou nášho záväzku dodržiavať predpisy o ochrane údajov a poskytnúť vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi.

 

Zabezpečenie údajov Na ochranu vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:

 • Prístup k vášmu účtu je kontrolovaný heslom a používateľským menom, ktoré je jedinečné pre vás.

 • Vaše údaje ukladáme na zabezpečených serveroch.

 • Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na zneužitie, stratu alebo neoprávnený prístup k vašim údajom, okamžite nám to oznámte prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: support@transkriptor.com

 

Uchovávanie údajovPokiaľ sa nevyžaduje alebo nie je zákonom povolené dlhšie obdobie uchovávania, vaše údaje budeme v našich systémoch uchovávať len počas obdobia potrebného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo kým nepožiadate o ich vymazanie. Aj keď vaše údaje vymažeme, môžu zostať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.

 

Vaše práva V súvislosti s vašimi údajmi máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – právo žiadať (i) kópie informácií, ktoré o vás máme, alebo (ii) aby sme takéto informácie upravili, aktualizovali alebo vymazali. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, nebudeme vám za to účtovať poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nebude „zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná“. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak vašu žiadosť zamietneme, oznámime vám dôvody.

 • Právo na opravu – právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo na vymazanie – právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov z našich systémov.

 • Právo obmedziť používanie vašich údajov – právo „zablokovať“ nám používanie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať.

 • Právo na prenosnosť údajov – právo požiadať nás o presun, kopírovanie alebo prenos vašich údajov.

 • Právo namietať – právo namietať proti používaniu vašich údajov vrátane prípadov, keď ich používame na účely našich oprávnených záujmov.

 

Kontaktujte násAk chcete aktualizovať, overiť alebo vymazať akékoľvek svoje osobné údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácie alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite žiadosť na adresu support@transkriptor.com . Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.

 

Odkazy na iné webové stránkyEskritor môže z času na čas poskytovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme kontrolu nad týmito webovými stránkami a nezodpovedáme za ich obsah. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na používanie takýchto webových stránok. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím iných webových stránok prečítali ich zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajovVyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, oznámime vám ich aktualizáciu na tomto mieste, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne používame a/alebo zverejňujeme.

 

Deti mladšie ako 16 rokovEskritor nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nepoužívajte naše služby ani nám neposkytujte žiadne informácie prostredníctvom webovej lokality. Ak zistíme, že sme zhromaždili alebo prijali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, tieto údaje vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov alebo o ňom, kontaktujte nás na adrese support@transkriptor.com .

 

Súbory cookie a ich používanieTáto webová lokalita môže do vášho počítača umiestniť určité súbory cookie a získať k nim prístup. TEXTINTEL FZE používa súbory cookie na zlepšenie vašich skúseností s používaním webovej stránky a na zlepšenie našej ponuky služieb. Tieto súbory cookie sme starostlivo vybrali a podnikli sme kroky na zabezpečenie toho, aby bolo vaše súkromie vždy chránené a rešpektované. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v nasledujúcej časti s názvom „Súbory cookie“.

 

VšeobecnéŽiadne zo svojich práv vyplývajúcich z týchto zásad ochrany osobných údajov nemôžete previesť na inú osobu. Naše práva podľa týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme previesť, ak sa odôvodnene domnievame, že vaše práva nebudú dotknuté. Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov (alebo časť niektorého ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa bude v požadovanom rozsahu považovať za vymazané a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov tým nebude dotknutá. Ak nie je dohodnuté inak, žiadne omeškanie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo iného práva alebo opravného prostriedku.

 

Kontaktné údaje Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: E-mail: support@transkriptor.com

 

Poďakovanie Používaním služby Eskritor potvrdzujete, že ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť.