Làm thế nào để diễn giải trong APA?

Biểu diễn trực quan của văn bản được chuyển đổi từ dạng ban đầu sang phiên bản được diễn giải phù hợp ở định dạng APA
Biểu diễn trực quan của văn bản được chuyển đổi từ dạng ban đầu sang phiên bản được diễn giải phù hợp ở định dạng APA

Eskritor 2024-02-12

Làm thế nào để bạn diễn giải ở định dạng APA?

Để diễn giải ở định dạng APA, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đọc văn bản gốc một cách cẩn thận và xác định các ý chính và các điểm chính.
 2. Đặt văn bản gốc sang một bên và trình bày lại các ý tưởng bằng từ ngữ của riêng bạn, sử dụng cấu trúc và phong cách câu của riêng bạn.
 3. Kiểm tra cách diễn giải của bạn so với văn bản gốc để đảm bảo nó thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả mà không làm thay đổi ý nghĩa dự định của chúng.
 4. Trích dẫn nguồn gốc của ý tưởng hoặc thông tin trong văn bản, sử dụng tên tác giả và năm xuất bản.
 5. Bao gồm một mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo của bạn, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA.

Nếu bạn cần thêm cảm hứng về nội dung cần viết chính xác, bạn luôn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến không đạo văn như Eskritor .

Làm thế nào để trích dẫn diễn giải trong APA?

Đọc kỹ văn bản gốc để hiểu

 1. ý tưởng của tác giả.
 2. Diễn giải văn bản bằng từ của riêng bạn, sử dụng cấu trúc và phong cách câu của riêng bạn.
 3. Bao gồm một trích dẫn trong văn bản ngay sau văn bản được diễn giải, sử dụng tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn. Ví dụ: (Smith, 2010).
 4. Nếu văn bản gốc có số trang, hãy bao gồm (các) số trang của thông tin cụ thể mà bạn đã diễn giải. Ví dụ: (Smith, 2010, tr. 35).
 5. Nếu bạn đang diễn giải nhiều nguồn trong cùng một đoạn văn, hãy liệt kê các nguồn theo thứ tự bảng chữ cái theo họ của tác giả, được phân tách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Bao gồm một mục danh sách tham khảo đầy đủ cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo của bạn, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA. Mục nhập danh sách tài liệu tham khảo nên bao gồm tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm và thông tin xuất bản (ví dụ: nhà xuất bản và vị trí đặt sách, tên tạp chí, tập và số phát hành, và phạm vi trang cho các bài báo).
 7. Kiểm tra kỹ xem phần diễn giải của bạn có thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả hay không và phần trích dẫn của bạn có được định dạng chính xác hay không.
 8. Sử dụng phần mềm phát hiện đạo văn, chẳng hạn như Turnitin hoặc Grammarly, để xác định bất kỳ đoạn văn nào có thể cần sửa đổi thêm.
 9. Nếu bạn không chắc chắn về cách trích dẫn một nguồn cụ thể hoặc cần thêm hướng dẫn, hãy tham khảo sách hướng dẫn APA hoặc người hướng dẫn của bạn để được trợ giúp.

Một số ví dụ về diễn giải hiệu quả trong APA là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về diễn giải hiệu quả trong APA:

Văn bản gốc: “Việc sử dụng công nghệ trong lớp học đã cách mạng hóa cách học của học sinh.”

Diễn giải: “Việc tích hợp công nghệ vào giáo dục đã mang lại những thay đổi đáng kể trong quá trình học tập.”

Văn bản gốc: “Theo nghiên cứu mới nhất, mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến trong thế hệ trẻ.”

Diễn giải: “Thế hệ trẻ đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với mạng xã hội, bằng chứng là các nghiên cứu gần đây”.

Làm cách nào để diễn giải nhiều tác giả trong APA?

Để diễn giải nhiều tác giả trong APA:

 1. Trích dẫn tất cả các tác giả trong phần trích dẫn trong văn bản của bạn, sử dụng ký hiệu “&” để phân tách hai tác giả cuối cùng.
 2. Nếu có nhiều hơn ba tác giả, chỉ sử dụng tên của tác giả đầu tiên theo sau “et al.” trong tất cả các trích dẫn tiếp theo.
 3. Trong mục danh sách tham khảo của bạn cho nguồn, hãy liệt kê tất cả các tác giả theo thứ tự xuất hiện trên trang tiêu đề, phân tách từng tên bằng dấu phẩy và dấu và trước họ.

Làm thế nào để diễn giải một trích dẫn trong APA?

Để diễn giải một trích dẫn trong APA, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đọc trích dẫn gốc một cách cẩn thận và xác định ý chính hoặc điểm chính.
 2. Đặt câu trích dẫn ban đầu sang một bên và trình bày lại ý tưởng hoặc quan điểm bằng từ ngữ của riêng bạn, sử dụng cấu trúc và phong cách câu của riêng bạn.
 3. Kiểm tra cách diễn giải của bạn so với trích dẫn gốc để đảm bảo rằng nó thể hiện chính xác ý tưởng hoặc quan điểm của tác giả mà không làm thay đổi ý nghĩa dự định của nó.
 4. Trích dẫn nguồn gốc của trích dẫn trong văn bản, sử dụng tên tác giả và năm xuất bản.
 5. Bao gồm một mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo của bạn, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA.

Bạn có thể diễn giải toàn bộ đoạn văn trong APA không?

Có, có thể diễn giải toàn bộ đoạn văn trong APA. Thực hiện theo các bước tương tự như khi diễn giải một đoạn văn ngắn hơn hoặc trích dẫn. Dưới đây là các bước:

 • Đọc đoạn văn một cách cẩn thận và xác định những ý chính và điểm chính.
 • Trình bày lại chúng bằng từ ngữ và phong cách của riêng bạn, sử dụng cấu trúc câu của riêng bạn.
 • Kiểm tra cách diễn giải của bạn so với đoạn gốc để đảm bảo độ chính xác.
 • Bao gồm một trích dẫn trong văn bản ở cuối đoạn văn và một mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu.
 • Thực hiện theo hướng dẫn định dạng APA cho cả hai.

Làm thế nào để diễn giải một câu dài trong APA?

 • Chia câu dài thành các phần nhỏ hơn khi diễn giải trong APA.
 • Giữ nguyên nghĩa gốc của câu và thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả.
 • Kiểm tra cách diễn giải của bạn so với câu gốc để đảm bảo nó thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả mà không làm thay đổi ý nghĩa dự định của chúng.
 • Bao gồm một trích dẫn trong văn bản ở cuối câu được diễn giải và một mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA.

Tôi có thể sử dụng trích dẫn trực tiếp ở định dạng APA thay vì diễn giải không?

 • Trích dẫn trực tiếp có thể được sử dụng ở định dạng APA
 • Trích dẫn trực tiếp chỉ nên được sử dụng khi cần thiết
 • Trích dẫn trực tiếp yêu cầu dấu ngoặc kép và trích dẫn trong văn bản của nguồn gốc
 • Nên bao gồm mục nhập danh sách tham chiếu cho nguồn ban đầu
 • Việc lạm dụng các trích dẫn trực tiếp có thể khiến bạn có vẻ như không gắn kết với văn bản gốc hoặc suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng của tác giả
 • Diễn giải thường được ưu tiên hơn, chỉ sử dụng trích dẫn trực tiếp khi từ gốc đặc biệt đáng nhớ hoặc quan trọng đối với lập luận của bạn.

Có thể diễn giải ý của người khác ở định dạng APA không?

 • Diễn giải cách diễn giải của người khác thường không được khuyến nghị ở định dạng APA
 • Diễn giải cách diễn giải của người khác có thể dẫn đến sự không chính xác hoặc thay đổi ý nghĩa của văn bản gốc
 • Tốt hơn là quay lại nguồn ban đầu và diễn giải trực tiếp
 • Nếu không có nguồn gốc, hãy trích dẫn nguồn thứ cấp trong danh sách tham khảo và trong văn bản của bạn, làm rõ rằng bạn đang trích dẫn nguồn thứ cấp
 • Đảm bảo rằng phần diễn giải là chính xác và được trích dẫn hợp lý trong văn bản bằng cách sử dụng tên tác giả, năm xuất bản và số trang (nếu có)
 • Bao gồm một mục danh sách tham khảo cho nguồn gốc và một mục danh sách tham khảo riêng cho nguồn thứ cấp nếu bạn trích dẫn trực tiếp

Làm cách nào để biết bạn đã diễn giải hiệu quả trong APA hay chưa?

Bạn có thể biết liệu mình đã diễn giải hiệu quả trong APA hay chưa nếu phiên bản văn bản của bạn là từ ngữ của riêng bạn và thể hiện chính xác các ý chính của văn bản gốc. Phiên bản của bạn không được quá giống với văn bản gốc và phiên bản đó phải bao gồm một trích dẫn trong văn bản để ghi công cho nguồn gốc.

Làm cách nào để kiểm tra xem cách diễn giải của bạn có đúng trong APA không?

 1. Đọc kỹ văn bản gốc để hiểu ý tưởng của tác giả.
 2. Diễn giải văn bản bằng từ của riêng bạn, sử dụng cấu trúc và phong cách câu của riêng bạn.
 3. So sánh phần diễn giải của bạn với văn bản gốc để đảm bảo rằng nó thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả mà không sao chép chính xác các từ hoặc cụm từ của họ.
 4. Kiểm tra xem bạn có bỏ sót thông tin quan trọng nào hoặc thay đổi ý nghĩa của văn bản gốc không.
 5. Sử dụng phần mềm phát hiện đạo văn, chẳng hạn như Turnitin hoặc Grammarly, để xác định bất kỳ đoạn văn nào có thể cần sửa đổi thêm.
 6. Nhờ người khác đọc cả văn bản gốc và phần diễn giải của bạn để đảm bảo rằng phần diễn giải của bạn thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả.
 7. Thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết nào đối với cách diễn giải của bạn để đảm bảo rằng nó thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả.
 8. Trích dẫn nguồn gốc của ý tưởng hoặc thông tin trong văn bản, sử dụng tên tác giả và năm xuất bản.
 9. Bao gồm một mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo của bạn, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA.
 10. Nếu bạn vẫn không chắc cách diễn giải của mình có chính xác hay không, hãy tham khảo ý kiến của người hướng dẫn hoặc gia sư dạy viết để được hướng dẫn và phản hồi.

Sự khác biệt giữa tóm tắt và diễn giải trong APA là gì?

Tóm tắt trong APA đề cập đến quá trình trình bày lại các ý chính và điểm chính của văn bản bằng cách sử dụng các từ của riêng bạn trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu. Mặt khác, diễn giải liên quan đến việc trình bày lại một ý tưởng hoặc đoạn văn cụ thể từ một văn bản bằng từ ngữ của riêng bạn.

Mặc dù cả tóm tắt và diễn giải đều liên quan đến việc trình bày lại thông tin từ một văn bản bằng từ ngữ của riêng bạn, nhưng tóm tắt thì rộng hơn và tổng quát hơn, trong khi diễn giải thì cụ thể và tập trung hơn. Khi tóm tắt, bạn nên tập trung vào các ý chính và điểm chính của văn bản, trong khi khi diễn giải, bạn nên tập trung vào một ý hoặc đoạn văn cụ thể.

Làm thế nào để bạn tránh đạo văn khi diễn giải trong APA?

 • Sử dụng các từ và cấu trúc câu của riêng bạn khi diễn giải
 • Thể hiện chính xác ý tưởng của tác giả mà không thay đổi ý nghĩa dự định của họ
 • Đọc kỹ văn bản gốc và xác định các ý chính và điểm chính
 • Trích dẫn nguồn gốc trong văn bản sử dụng tên tác giả và năm xuất bản
 • Bao gồm mục nhập danh sách tham khảo cho nguồn ban đầu ở cuối bài báo của bạn, tuân theo các nguyên tắc định dạng APA
 • Sử dụng nhiều nguồn khi nghiên cứu một chủ đề để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn duy nhất

Một số lỗi phổ biến cần tránh khi diễn giải trong APA là gì?

Một số lỗi phổ biến cần tránh khi diễn giải trong APA bao gồm:

 1. Chỉ thay đổi một vài từ trong văn bản gốc.
 2. Sử dụng từ đồng nghĩa mà không làm thay đổi cấu trúc câu.
 3. Sử dụng cấu trúc câu giống như văn bản gốc.
 4. Không bao gồm một trích dẫn trong văn bản.

Một đoạn diễn giải nên dài bao lâu trong APA?

Không có quy định về độ dài cho một cách diễn giải trong APA. Độ dài của phần diễn giải của bạn sẽ phụ thuộc vào độ dài của văn bản gốc và mức độ chi tiết mà bạn cần truyền đạt. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nhớ rằng phần diễn giải của bạn phải bằng từ ngữ của riêng bạn chứ không chỉ đơn giản là sao chép văn bản gốc.

Một số tài nguyên để học cách diễn giải trong APA là gì?

Có một số tài nguyên có sẵn để học cách diễn giải trong APA, bao gồm:

 1. Blog phong cách APA
 2. Phòng thí nghiệm viết trực tuyến Purdue (OWL)
 3. Sách viết học thuật hoặc sách hướng dẫn
 4. Trung tâm viết đại học hoặc dịch vụ gia sư
 5. Các công cụ diễn giải trực tuyến (mặc dù điều quan trọng là sử dụng chúng một cách thận trọng và luôn kiểm tra kỹ công việc của bạn)

Nếu bạn có thể sử dụng một số trợ giúp sau khi đọc hướng dẫn này, bạn luôn có thể kiểm tra một số tài nguyên này để tìm hiểu thêm về cách diễn giải trong APA.

Làm thế nào tôi có thể mở rộng một câu?

Làm thế nào để sử dụng một công cụ viết lại cho các bài luận?

Làm thế nào để sử dụng một công cụ viết lại từ ngữ để tránh đạo văn?

Cách diễn giải trong MLA

Làm thế nào để diễn giải một trích dẫn trong văn bản?

Khi nào bạn nên diễn giải thông tin?

Chia sẻ bài viết

Nhà văn AI

img

Eskritor

Tạo nội dung AI tạo