Hvordan parafrasere i APA?

En visuell representasjon av en tekst som transformeres fra sin opprinnelige form til en passende omskrevet versjon i APA-format

Hvordan parafraserer du i APA-format?

Følg disse trinnene for å omskrive i APA-format:

 1. Les originalteksten nøye og identifiser hovedideene og nøkkelpunktene.
 2. Legg den originale teksten til side og gjenta ideene med dine egne ord, ved å bruke din egen setningsstruktur og stil.
 3. Sjekk omskrivningen din mot originalteksten for å sikre at den representerer forfatterens ideer nøyaktig uten å endre deres tiltenkte betydning.
 4. Oppgi den opprinnelige kilden til ideen eller informasjonen i teksten, med forfatterens navn og publiseringsåret.
 5. Ta med en referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av oppgaven, i henhold til retningslinjene for APA-format.

Hvis du trenger mer inspirasjon til hva du skal skrive, kan du alltids bruke plagiatfrie nettverktøy som Eskritor.

Hvordan sitere parafrasering i APA?

Les originalteksten nøye for å forstå

 1. forfatterens ideer.
 2. Omskriv teksten med dine egne ord, bruk din egen setningsstruktur og stil.
 3. Inkluder en sitat i teksten umiddelbart etter den omskrevne teksten, med forfatterens navn og publiseringsåret i parentes. For eksempel: (Smith, 2010).
 4. Hvis originalteksten har sidetall, ta med sidetall(e) for den spesifikke informasjonen du omskrevet. For eksempel: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Hvis du omskriver flere kilder i samme avsnitt, skriv kildene alfabetisk etter forfatterens etternavn, atskilt med semikolon. For eksempel: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Inkluder en fullstendig referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av oppgaven, i henhold til retningslinjene for APA-format. Referanselisteoppføringen bør inneholde forfatterens navn, utgivelsesår, tittelen på verket og publikasjonsinformasjon (f.eks. forlag og plassering for bøker, tidsskrifttittel, bind og utgavenummer, og sideområde for artikler).
 7. Dobbeltsjekk at omskrivningen din nøyaktig representerer forfatterens ideer og at sitatet er riktig formatert.
 8. Bruk programvare for oppdagelse av plagiat, som Turnitin eller Grammarly, for å identifisere passasjer som kan trenge ytterligere revisjon.
 9. Hvis du er usikker på hvordan du skal sitere en spesifikk kilde eller trenger mer veiledning, se APA-manualen eller instruktøren din for å få hjelp.

Hva er noen eksempler på effektiv parafrasering i APA?

Her er noen eksempler på effektiv parafrasering i APA:

Originaltekst: «Bruk av teknologi i klasserommet har revolusjonert måten elevene lærer på.»

Parafrase: «Integreringen av teknologi i utdanningen har ført til betydelige endringer i læringsprosessen.»

Original tekst: «Ifølge de siste undersøkelsene blir sosiale medier stadig mer populære blant yngre generasjoner.»

Parafrase: «Den yngre generasjonen viser en økende interesse for sosiale medier, noe nyere studier viser.»

Hvordan parafrasere flere forfattere i APA?

For å parafrasere flere forfattere i APA:

 1. Sitér alle forfattere i sitatet i teksten, bruk «&»-symbolet for å skille de to siste forfatterne.
 2. Hvis det er mer enn tre forfattere, bruk kun den første forfatterens navn etterfulgt av «et al.» i alle påfølgende sitater.
 3. I referanselisteoppføringen for kilden, skriv opp alle forfatterne i den rekkefølgen de vises på tittelsiden, og skille hvert navn med et komma og et og-tegn før etternavnet.

Hvordan parafrasere et sitat i APA?

Følg disse trinnene for å omskrive et sitat i APA:

 1. Les det originale sitatet nøye og identifiser hovedideen eller nøkkelpunktet.
 2. Sett det originale sitatet til side og gjenta ideen eller poenget med dine egne ord, ved å bruke din egen setningsstruktur og stil.
 3. Sjekk omskrivningen din mot det originale sitatet for å sikre at det nøyaktig representerer forfatterens idé eller poeng uten å endre dens tiltenkte betydning.
 4. Oppgi den opprinnelige kilden til sitatet i teksten, bruk forfatterens navn og publiseringsåret.
 5. Ta med en referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av oppgaven, i henhold til retningslinjene for APA-format.

Kan du omskrive et helt avsnitt i APA?

Ja, det er mulig å omskrive et helt avsnitt i APA. Følg de samme trinnene som når du omskriver en kortere passasje eller sitat. Her er trinnene:

 • Les avsnittet nøye og identifiser hovedideene og nøkkelpunktene.
 • Gjenta dem med dine egne ord og stil, ved å bruke din egen setningsstruktur.
 • Sjekk omskrivningen din mot det opprinnelige avsnittet for å sikre nøyaktighet.
 • Inkluder et sitat i teksten på slutten av avsnittet og en referanselisteoppføring for originalkilden.
 • Følg retningslinjene for APA-format for begge.

Hvordan parafrasere en lang setning i APA?

 • Bryt den lange setningen i mindre deler når du parafraserer i APA.
 • Oppretthold den opprinnelige betydningen av setningen og representer forfatterens ideer nøyaktig.
 • Sjekk omskrivningen din mot den opprinnelige setningen for å sikre at den nøyaktig representerer forfatterens ideer uten å endre deres tiltenkte betydning.
 • Inkluder et sitat i teksten på slutten av den omskrevne setningen og en referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av artikkelen, i henhold til retningslinjene for APA-format.

Kan jeg bruke direkte sitater i APA-format i stedet for å omskrive?

 • Direkte sitater kan brukes i APA-format
 • Direkte sitater skal kun brukes når det er nødvendig
 • Direkte sitater krever anførselstegn og henvisninger i teksten til originalkilden
 • En referanselisteoppføring for originalkilden bør inkluderes
 • Overbruk av direkte sitater kan få det til å virke som om du ikke engasjerer deg i originalteksten eller tenker kritisk om forfatterens ideer
 • Omskrivning er generelt foretrukket, og bruk kun direkte sitater når den opprinnelige ordlyden er spesielt minneverdig eller viktig for argumentasjonen din.

Er det greit å omskrive andres parafrase i APA-format?

 • Å omskrive andres omskrivning anbefales generelt ikke i APA-format
 • Å omskrive andres omskrivning kan føre til unøyaktigheter eller endringer i betydningen av originalteksten
 • Det er bedre å gå tilbake til den opprinnelige kilden og parafrasere direkte
 • Hvis originalkilden ikke er tilgjengelig, sitere sekundærkilden i referanselisten og i teksten, og gjør det klart at du siterer en sekundærkilde
 • Sørg for at omskrivningen er nøyaktig og tilstrekkelig sitert i teksten ved å bruke forfatterens navn, publiseringsår og sidenummer (hvis tilgjengelig)
 • Inkluder en referanselisteoppføring for originalkilden og en egen referanselisteoppføring for sekundærkilden hvis du siterer den direkte

Hvordan kan du se om du har omskrevet effektivt i APA?

Du kan se om du har omskrevet effektivt i APA hvis din versjon av teksten er i dine egne ord og nøyaktig representerer hovedideene til originalteksten. Versjonen din bør ikke være for lik den originale teksten, og den bør inneholde en henvisning i teksten for å gi kreditt til den opprinnelige kilden.

Hvordan sjekke om parafrasen din er riktig i APA?

 1. Les originalteksten nøye for å forstå forfatterens ideer.
 2. Omskriv teksten med dine egne ord, bruk din egen setningsstruktur og stil.
 3. Sammenlign omskrivningen din med originalteksten for å sikre at den nøyaktig representerer forfatterens ideer uten å kopiere deres eksakte ord eller frasering.
 4. Sjekk at du ikke har utelatt kritisk informasjon eller endret betydningen av originalteksten.
 5. Bruk programvare for oppdagelse av plagiat, som Turnitin eller Grammarly, for å identifisere passasjer som kan trenge ytterligere revisjon.
 6. La noen andre lese både originalteksten og omskrivningen din for å sikre at omskrivningen din nøyaktig representerer forfatterens ideer.
 7. Gjør eventuelle nødvendige revisjoner av parafrasen din for å sikre at den nøyaktig representerer forfatterens ideer.
 8. Oppgi den opprinnelige kilden til ideen eller informasjonen i teksten, med forfatterens navn og publiseringsåret.
 9. Ta med en referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av oppgaven, i henhold til retningslinjene for APA-format.
 10. Hvis du fortsatt er usikker på om omskrivningen din er riktig, ta kontakt med instruktøren din eller en skriveveileder for veiledning og tilbakemelding.

Hva er forskjellen mellom å oppsummere og parafrasere i APA?

Oppsummering i APA refererer til prosessen med å gjenta hovedideene og nøkkelpunktene i en tekst ved å bruke dine egne ord mens du fortsatt opprettholder den opprinnelige betydningen. Parafrasering, derimot, innebærer å gjenta en spesifikk idé eller passasje fra en tekst med dine egne ord.

Mens oppsummering og parafrasering innebærer å gjenta informasjon fra en tekst med dine egne ord, er oppsummering bredere og mer generell, mens parafrasering er mer spesifikk og fokusert. Når du oppsummerer, bør du fokusere på hovedideene og nøkkelpunktene i teksten, mens du ved parafrasering bør fokusere på en spesifikk idé eller passasje.

Hvordan unngår du plagiering når du parafraserer i APA?

 • Bruk dine egne ord og setningsstruktur når du parafraserer
 • Representer forfatterens ideer nøyaktig uten å endre deres tiltenkte betydning
 • Les originalteksten nøye og identifiser hovedideene og nøkkelpunktene
 • Oppgi originalkilden i teksten ved å bruke forfatterens navn og utgivelsesår
 • Ta med en referanselisteoppføring for den originale kilden på slutten av oppgaven, i henhold til retningslinjene for APA-format
 • Bruk flere kilder når du undersøker et emne for å unngå å stole for mye på én enkelt kilde

Hva er noen vanlige feil å unngå når man omskriver i APA?

Noen vanlige feil å unngå når du omskriver i APA inkluderer:

 1. Endre bare noen få ord i originalteksten.
 2. Bruke synonymer uten å endre setningsstrukturen.
 3. Bruker samme setningsstruktur som originalteksten.
 4. Kan ikke inkludere en sitat i teksten.

Hvor lenge skal en parafrase være i APA?

Det er ingen fastsatt lengde for en parafrase i APA. Lengden på omskrivningen din vil avhenge av lengden på originalteksten og detaljnivået du trenger å formidle. Det er imidlertid viktig å huske at omskrivningen din skal være i dine egne ord og ikke bare en kopi av originalteksten.

Hva er noen ressurser for å lære å parafrasere i APA?

Det er flere tilgjengelige ressurser for å lære å parafrasere i APA, inkludert:

 1. APA-stilblogg
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Akademiske skrivebøker eller manualer
 4. Universitetets skrivesentre eller veiledningstjenester
 5. Nettbaserte parafraseringsverktøy (selv om det er viktig å bruke disse med forsiktighet og alltid dobbeltsjekke arbeidet ditt)

Hvis du kan bruke litt hjelp etter å ha lest denne veiledningen, kan du alltid sjekke noen av disse ressursene for å lære mer om parafrasering i APA.

Videre lesning

Hvordan kan jeg utvide en setning?

Hvordan bruke et omformuleringsverktøy for essays?

Hvordan bruke et omformuleringsverktøy for å unngå plagiat?

Hvordan parafrasere i MLA

Hvordan parafrasere en sitat i teksten?

Når bør du omskrive informasjon?

ofte stilte spørsmål

Hva er parafrasering i APA?

Parafrasering i APA innebærer å gjenta andres ideer eller ord samtidig som den opprinnelige betydningen opprettholdes.
Det er avgjørende i akademisk skriving å bruke andres ideer samtidig som man unngår plagiering.
For å parafrasere i APA, bruk dine egne ord og setningsstruktur mens du nøyaktig representerer forfatterens ideer.

Hvorfor er parafrasering nyttig?

Parafrasering er viktig i APA fordi det lar deg bruke ideer og informasjon fra andre kilder samtidig som du demonstrerer din egen forståelse av emnet. Riktig parafrasering hjelper deg også med å unngå plagiering, som er en alvorlig akademisk krenkelse.

Del innlegget:

State of the art AI

Kom i gang med Eskritor nå!

relaterte artikler

Et bilde av en dataskjerm som viser en samtale med GPT-3, overlagt med diagrammer som illustrerer AIs språkbehandlingstrinn
Eskritor

Hvordan fungerer GPT-3?

Trinnene nedenfor forklarer hvordan GPT-3 fungerer for å generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over grunner til at GPT-3 er nyttig: Hva er historien til GPT-3?

Et visuelt diagram som viser data relatert til AIs innvirkning på arbeidsmarkedet for innholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte innholdsforfattere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte noen forfattere, men de kan aldri erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skrivejobber. AI-innholdsgeneratorer kan generere grunnleggende innhold som ikke krever original forskning eller

En visuell representasjon av ChatGPTs arkitektur, med transformatormodellen som muliggjør språkforståelse og generasjonsevner
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et høyt nivå er ChatGPT en dyp læringsmodell som bruker et nevralt nettverk for å generere menneskelignende tekst. Den spesifikke versjonen av modellen, ChatGPT-3, er basert på en teknikk