Hvordan parafraserer man i APA?

En visuel repræsentation af en tekst, der transformeres fra sin oprindelige form til en passende parafraseret version i APA-format
En visuel repræsentation af en tekst, der transformeres fra sin oprindelige form til en passende parafraseret version i APA-format

Eskritor 2024-02-12

Hvordan parafraserer man i APA-format?

Du skal følge disse trin for at parafrasere i APA-format:

 1. Læs originalteksten omhyggeligt og identificer hovedidéerne og de vigtigste punkter.
 2. Læg den oprindelige tekst til side og gengiv idéerne med dine egne ord og med din egen sætningsstruktur og stil.
 3. Tjek din parafrase i forhold til den originale tekst for at sikre, at den præcist gengiver forfatterens ideer uden at ændre den tilsigtede mening.
 4. Angiv den oprindelige kilde til idéen eller informationen i teksten med forfatterens navn og udgivelsesår.
 5. Angiv en referenceliste for den originale kilde i slutningen af din opgave i overensstemmelse med retningslinjerne for APA-format.

Hvis du har brug for mere inspiration til, hvad du præcist skal skrive, kan du altid bruge plagiatfrie onlineværktøjer som Eskritor .

Hvordan citerer man parafrasering i APA?

Læs den originale tekst omhyggeligt for at forstå

 1. forfatterens idéer.
 2. Parafrasér teksten med dine egne ord og med din egen sætningsstruktur og stil.
 3. Angiv en henvisning i teksten umiddelbart efter den omskrevne tekst med forfatterens navn og udgivelsesåret i parentes. For eksempel: (Smith, 2010).
 4. Hvis den originale tekst har sidetal, skal du angive sidetal for de specifikke oplysninger, du har omskrevet. For eksempel: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Hvis du parafraserer flere kilder i samme afsnit, skal du angive kilderne i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn, adskilt af semikoloner. For eksempel: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Der skal være en komplet referenceliste for den originale kilde i slutningen af din opgave, som følger retningslinjerne for APA-formatet. Referencelisten skal indeholde forfatterens navn, udgivelsesår, værkets titel og oplysninger om udgivelsen (f.eks. forlag og sted for bøger, tidsskriftets titel, bind- og nummernummer og sideantal for artikler).
 7. Dobbelttjek, at din parafrase nøjagtigt gengiver forfatterens idéer, og at din kildeangivelse er formateret korrekt.
 8. Brug software til at afsløre plagiat, f.eks. Turnitin eller Grammarly, til at identificere passager, der muligvis skal revideres yderligere.
 9. Hvis du er i tvivl om, hvordan du citerer en bestemt kilde, eller har brug for mere vejledning, kan du få hjælp i APA-vejledningen eller hos din underviser.

Hvad er nogle eksempler på effektiv parafrasering i APA?

Her er nogle eksempler på effektiv omskrivning i APA:

Original tekst: “Brugen af teknologi i klasseværelset har revolutioneret den måde, eleverne lærer på.”

Parafrase: “Integrationen af teknologi i uddannelse har medført betydelige ændringer i læringsprocessen.”

Original tekst: “Ifølge den seneste forskning bliver sociale medier mere og mere populære blandt yngre generationer.”

Parafrase: “Den yngre generation viser en stigende interesse for sociale medier, som det fremgår af nylige undersøgelser.”

Hvordan parafraserer man flere forfattere i APA?

At parafrasere flere forfattere i APA:

 1. Angiv alle forfattere i din tekstcitering ved at bruge “&”-symbolet til at adskille de to sidste forfattere.
 2. Hvis der er mere end tre forfattere, skal du kun bruge den første forfatters navn efterfulgt af “et al.” i alle efterfølgende citater.
 3. I din referenceliste for kilden skal du angive alle forfattere i den rækkefølge, de står på titelbladet, og adskille hvert navn med et komma og et ampersand før det sidste navn.

Hvordan parafraserer man et citat i APA?

Følg disse trin for at parafrasere et citat i APA:

 1. Læs det originale citat omhyggeligt og identificer hovedidéen eller det centrale punkt.
 2. Læg det oprindelige citat til side og gengiv idéen eller pointen med dine egne ord og med din egen sætningsstruktur og stil.
 3. Kontroller din parafrase i forhold til det originale citat for at sikre, at den præcist gengiver forfatterens idé eller pointe uden at ændre den tilsigtede betydning.
 4. Angiv den originale kilde til citatet i teksten med forfatterens navn og udgivelsesår.
 5. Angiv en referenceliste for den originale kilde i slutningen af din opgave i overensstemmelse med retningslinjerne for APA-format.

Kan du parafrasere et helt afsnit i APA?

Ja, det er muligt at parafrasere et helt afsnit i APA. Følg de samme trin, som når du parafraserer en kortere passage eller et kortere citat. Her er trinene:

 • Læs afsnittet omhyggeligt og identificer hovedidéerne og de vigtigste punkter.
 • Gengiv dem med dine egne ord og i din egen stil og med din egen sætningsstruktur.
 • Kontroller din parafrase i forhold til det oprindelige afsnit for at sikre nøjagtigheden.
 • Der skal være en tekstcitation i slutningen af afsnittet og en henvisning til den oprindelige kilde i en referenceliste.
 • Følg retningslinjerne for APA-format for begge dele.

Hvordan parafraserer man en lang sætning i APA?

 • Opdel den lange sætning i mindre dele, når du parafraserer i APA.
 • Bevarer sætningens oprindelige betydning og gengiver forfatterens idéer korrekt.
 • Kontroller din parafrase i forhold til den oprindelige sætning for at sikre, at den præcist gengiver forfatterens idéer uden at ændre den tilsigtede mening.
 • Angiv en henvisning i teksten i slutningen af den parafraserede sætning og en henvisning til den oprindelige kilde i slutningen af opgaven i overensstemmelse med retningslinjerne for APA-format.

Kan jeg bruge direkte citater i APA-format i stedet for at parafrasere?

 • Direkte citater kan anvendes i APA-format
 • Der bør kun anvendes direkte citater, når det er nødvendigt
 • Direkte citater kræver anførselstegn og citater i teksten med angivelse af den oprindelige kilde
 • Der skal medtages en henvisning til den oprindelige kilde i en referenceliste
 • Overdreven brug af direkte citater kan få det til at se ud som om, at du ikke beskæftiger dig med den oprindelige tekst eller tænker kritisk over forfatterens idéer
 • Parafrasering er generelt at foretrække, og brug kun direkte citater, når den originale ordlyd er særlig mindeværdig eller vigtig for dit argument.

Er det i orden at parafrasere en andens parafrase i APA-format?

 • Det anbefales generelt ikke at parafrasere en andens parafrase i APA-format
 • Parafrasering af en andens parafrase kan føre til unøjagtigheder eller ændringer i betydningen af den oprindelige tekst
 • Det er bedre at gå tilbage til den oprindelige kilde og parafrasere direkte
 • Hvis den oprindelige kilde ikke er tilgængelig, skal du angive den sekundære kilde i din referenceliste og i teksten og gøre det klart, at du citerer en sekundær kilde.
 • Sørg for, at parafrasen er nøjagtig og citeres korrekt i teksten med forfatterens navn, udgivelsesår og sidetal (hvis det er muligt).
 • Medtag en referenceliste for den originale kilde og en separat referenceliste for den sekundære kilde, hvis du citerer den direkte.

Hvordan kan du se, om du har parafraseret effektivt i APA?

Du kan se, om du har parafraseret effektivt i APA, hvis din version af teksten er skrevet med dine egne ord og gengiver hovedidéerne i den oprindelige tekst præcist. Din version bør ikke være for lig originalteksten, og den bør indeholde en kildehenvisning for at angive den oprindelige kilde.

Hvordan tjekker man, om ens parafrase er korrekt i APA?

 1. Læs den originale tekst omhyggeligt for at forstå forfatterens tanker.
 2. Parafrasér teksten med dine egne ord og med din egen sætningsstruktur og stil.
 3. Sammenlign din parafrase med originalteksten for at sikre, at den præcist gengiver forfatterens idéer uden at kopiere deres nøjagtige ord eller formuleringer.
 4. Tjek, at du ikke har udeladt vigtige oplysninger eller ændret betydningen af den oprindelige tekst.
 5. Brug software til at afsløre plagiat, f.eks. Turnitin eller Grammarly, til at identificere passager, der muligvis skal revideres yderligere.
 6. Få en anden person til at læse både originalteksten og din parafrase for at sikre, at din parafrase nøjagtigt gengiver forfatterens idéer.
 7. Lav eventuelle nødvendige ændringer af din parafrase for at sikre, at den præcist gengiver forfatterens idéer.
 8. Angiv den oprindelige kilde til idéen eller informationen i teksten med forfatterens navn og udgivelsesår.
 9. Angiv en referenceliste for den originale kilde i slutningen af din opgave i overensstemmelse med retningslinjerne for APA-format.
 10. Hvis du stadig er usikker på, om din parafrase er korrekt, kan du kontakte din underviser eller en skrivevejleder for at få vejledning og feedback.

Hvad er forskellen mellem resumé og parafrasering i APA?

Sammenfatning i APA henviser til processen med at gentage de vigtigste idéer og hovedpunkter i en tekst med dine egne ord, samtidig med at du bevarer den oprindelige betydning. Ved parafrasering drejer det sig derimod om at gentage en bestemt idé eller passage fra en tekst med dine egne ord.

Opsummering og parafrasering indebærer, at man gengiver information fra en tekst med sine egne ord, men opsummering er bredere og mere generel, mens parafrasering er mere specifik og fokuseret. Når du opsummerer, skal du fokusere på hovedidéerne og de vigtigste punkter i teksten, mens du ved parafrasering skal fokusere på en specifik idé eller passage.

Hvordan undgår man plagiat, når man parafraserer i APA?

 • Brug dine egne ord og din egen sætningsstruktur, når du parafraserer
 • gengives nøjagtigt forfatterens idéer uden at ændre den tilsigtede mening
 • Læs den originale tekst omhyggeligt og identificer hovedidéer og nøglepunkter
 • Angiv den originale kilde i teksten med forfatterens navn og udgivelsesår
 • Medtag en referenceliste for den originale kilde i slutningen af din opgave i overensstemmelse med retningslinjerne for APA-formatet.
 • Brug flere kilder, når du undersøger et emne, for at undgå at stole for meget på en enkelt kilde

Hvad er nogle almindelige fejl, som man skal undgå, når man omskriver i APA?

Nogle almindelige fejl, der skal undgås, når du omskriver i APA, er bl.a.:

 1. Der ændres kun nogle få ord i den oprindelige tekst.
 2. Brug af synonymer uden at ændre sætningsstrukturen.
 3. Brug den samme sætningsstruktur som den oprindelige tekst.
 4. Manglende angivelse af en henvisning i teksten.

Hvor lang skal en parafrase være i APA?

Der er ingen fast længde for en parafrase i APA. Længden af din parafrase afhænger af længden af originalteksten og den detaljeringsgrad, du skal formidle. Det er dog vigtigt at huske, at din parafrase skal være med dine egne ord og ikke blot en kopi af den originale tekst.

Hvad er nogle ressourcer til at lære at parafrasere i APA?

Der findes flere ressourcer til at lære at parafrasere i APA, herunder:

 1. Blog om APA-stil
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Bøger eller håndbøger om akademisk skrivning
 4. Universitets skrivecentre eller tutoring-tjenester
 5. Online parafraseringsværktøjer (selvom det er vigtigt at bruge dem med forsigtighed og altid dobbelttjekke dit arbejde)

Hvis du har brug for hjælp efter at have læst denne guide, kan du altid tjekke nogle af disse ressourcer for at lære mere om parafrasering i APA.

Hvordan kan jeg udvide en sætning?

Hvordan bruger man et redskab til omformulering af essays?

Hvordan man bruger et omformuleringsværktøj til at undgå plagiat?

Hvordan man parafraserer i MLA

Hvordan parafraserer man en henvisning i teksten?

Hvornår skal man parafrasere information?

Del indlæg

AI Forfatter

img

Eskritor

Opret AI genereret indhold