Miten parafrasoida APA:ssa?

Visuaalinen esitys tekstistä, joka on muunnettu alkuperäisestä muodosta APA-muodossa olevaksi asianmukaisesti parafratisoiduksi versioksi.
Visuaalinen esitys tekstistä, joka on muunnettu alkuperäisestä muodosta APA-muodossa olevaksi asianmukaisesti parafratisoiduksi versioksi.

Eskritor 2024-02-12

Miten APA-muodossa käytetään parafraasia?

APA-muodossa parafraasoitaessasi noudata seuraavia ohjeita:

 1. Lue alkuperäisteksti huolellisesti ja tunnista sen pääajatukset ja keskeiset kohdat.
 2. Jätä alkuperäinen teksti sivuun ja muotoile ajatukset uudelleen omin sanoin, käyttäen omaa lauserakennettasi ja tyyliäsi.
 3. Tarkista, että parafraasisi vastaa alkuperäistekstiä, jotta voit varmistaa, että se edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia muuttamatta niiden tarkoitusta.
 4. Mainitse idean tai tiedon alkuperäinen lähde tekstissä käyttäen kirjoittajan nimeä ja julkaisuvuotta.
 5. Liitä alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä tutkielman loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti.

Jos tarvitset lisää inspiraatiota siitä, mitä kirjoittaa tarkalleen, voit aina käyttää plagiointivapaita online-työkaluja, kuten Eskritor.

Miten parafraasit siteerataan APA:ssa?

Lue alkuperäinen teksti huolellisesti ymmärtääkseen

 1. kirjailijan ajatuksia.
 2. Parafraasoi teksti omin sanoin käyttäen omaa lauserakennettasi ja tyyliäsi.
 3. Liitä tekstin sisäinen viittaus heti parafratisoidun tekstin jälkeen, ja käytä suluissa tekijän nimeä ja julkaisuvuotta. Esimerkiksi: (Smith, 2010).
 4. Jos alkuperäisessä tekstissä on sivunumerot, liitä mukaan niiden tietojen sivunumero(t), joita olet parafratisoinut. Esimerkiksi: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Jos samassa kappaleessa on useita lähteitä, luetteloi lähteet aakkosjärjestyksessä kirjoittajan sukunimen mukaan puolipisteillä erotettuna. Esimerkiksi: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Liitä alkuperäisen lähteen täydellinen lähdeluettelo tutkielman loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti. Lähdeluettelomerkinnän tulee sisältää tekijän nimi, julkaisuvuosi, teoksen nimi ja julkaisutiedot (esim. kustantaja ja sijainti, jos kyseessä on kirja, lehden nimi, niteen ja numeron numero sekä artikkelien sivunumero).
 7. Tarkista, että parafraasisi edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia ja että viittaus on muotoiltu oikein.
 8. Käytä plagiaatintunnistusohjelmia, kuten Turnitinia tai Grammarlya, havaitaksesi kohdat, jotka saattavat vaatia lisätarkistuksia.
 9. Jos et ole varma, miten tietty lähde mainitaan, tai jos tarvitset lisäohjeita, kysy apua APA-käsikirjasta tai opettajaltasi.

Mitkä ovat esimerkkejä tehokkaasta parafraasoinnista APA:ssa?

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tehokkaasta parafraasoinnista APA:ssa:

Alkuperäinen teksti: ”Teknologian käyttö luokkahuoneessa on mullistanut oppilaiden oppimistavan.”

Parafraasi: ”Teknologian sisällyttäminen opetukseen on muuttanut merkittävästi oppimisprosessia.” ”Teknologian sisällyttäminen opetukseen on muuttanut merkittävästi oppimisprosessia.”

Alkuperäinen teksti: ”Uusimpien tutkimusten mukaan sosiaalinen media on yhä suositumpi nuorten sukupolvien keskuudessa.”

Parafraasi: ”Nuorempi sukupolvi osoittaa kasvavaa kiinnostusta sosiaalista mediaa kohtaan, kuten viimeaikaiset tutkimukset osoittavat.”

Miten parafratisoida useita kirjoittajia APA:ssa?

Usean kirjoittajan parafraasien käyttäminen APA:n mukaisesti:

 1. Mainitse kaikki kirjoittajat tekstissäsi ja erota kaksi viimeistä kirjoittajaa toisistaan ”&”-symbolilla.
 2. Jos kirjoittajia on enemmän kuin kolme, käytä kaikissa myöhemmissä viittauksissa vain ensimmäisen kirjoittajan nimeä ja sen jälkeen sanaa ”et al.”.
 3. Luettele lähteen lähdeluettelossa kaikki kirjoittajat siinä järjestyksessä, jossa he esiintyvät nimiölehdellä, ja erota nimet toisistaan pilkulla ja ennen sukunimeä tulevalla ykkösmerkillä.

Miten lainaus muotoillaan APA:ssa?

Jos haluat parafratisoida lainauksen APA:n mukaisesti, noudata seuraavia ohjeita:

 1. Lue alkuperäinen lainaus huolellisesti ja tunnista sen pääajatus tai keskeinen kohta.
 2. Jätä alkuperäinen lainaus sivuun ja muotoile idea tai kohta uudelleen omin sanoin, omaa lauserakennetta ja tyyliä käyttäen.
 3. Tarkista, että parafraasisi vastaa alkuperäistä lainausta, jotta voit varmistaa, että se edustaa kirjailijan ajatusta tai pointtia muuttamatta sen tarkoitusta.
 4. Mainitse lainauksen alkuperäinen lähde tekstissä käyttäen tekijän nimeä ja julkaisuvuotta.
 5. Liitä alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä tutkielman loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti.

Voitko parafratisoida kokonaisen kappaleen APA:n mukaisesti?

Kyllä, APA:ssa on mahdollista käyttää kokonaisen kappaleen parafraasia. Noudata samoja vaiheita kuin parafratisoidessasi lyhyempää katkelmaa tai lainausta. Tässä ovat vaiheet:

 • Lue kappale huolellisesti ja tunnista sen pääajatukset ja keskeiset kohdat.
 • Esitä ne uudelleen omin sanoin ja omalla tyylilläsi ja käytä omaa lauserakennettasi.
 • Tarkista, että parafraasi vastaa alkuperäistä kappaletta, jotta voit varmistaa oikeellisuuden.
 • Sisällytä kappaleen loppuun tekstin sisäinen viittaus ja alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä.
 • Noudata molemmissa APA-formaatin ohjeita.

Miten parafrasoida pitkä lause APA:ssa?

 • Jaottele pitkä lause pienempiin osiin, kun käytät APA-kielellä tehtyä parafraasia.
 • Säilytä lauseen alkuperäinen merkitys ja esitä tarkasti kirjoittajan ajatukset.
 • Tarkista, että parafraasisi vastaa alkuperäistä lausetta, jotta voit varmistaa, että se edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia muuttamatta niiden tarkoitusta.
 • Sisällytä tekstissä oleva viittaus parafratisoidun lauseen loppuun ja alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä paperin loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti.

Voinko käyttää suoria lainauksia APA-muodossa parafraasien sijaan?

 • Suoria lainauksia voidaan käyttää APA-muodossa.
 • Suoria lainauksia tulisi käyttää vain tarvittaessa.
 • Suorat lainaukset edellyttävät lainausmerkkejä ja alkuperäisen lähteen mainitsemista tekstissä.
 • Alkuperäisen lähteen lähdeluetteloon on liitettävä lähdeluettelomerkintä.
 • Suorien sitaattien liiallinen käyttö voi antaa vaikutelman, että et paneudu alkuperäiseen tekstiin tai ajattele kriittisesti kirjoittajan ajatuksia.
 • Parafraasit ovat yleensä suositeltavampia, ja suoria lainauksia kannattaa käyttää vain silloin, kun alkuperäinen sanamuoto on erityisen mieleenpainuva tai olennainen argumenttisi kannalta.

Saako jonkun toisen parafraasia lainata APA-muodossa?

 • Toisen henkilön parafraasin käyttämistä ei yleensä suositella APA-muodossa.
 • Jonkun toisen tekemän parafraasin käyttäminen voi johtaa epätarkkuuksiin tai muutoksiin alkuperäisen tekstin merkityksessä.
 • On parempi palata alkuperäiseen lähteeseen ja muotoilla se suoraan.
 • Jos alkuperäistä lähdettä ei ole saatavilla, mainitse toissijainen lähde lähdeluettelossa ja tekstissä ja tee selväksi, että viittaat toissijaiseen lähteeseen.
 • Varmista, että parafraasi on täsmällinen ja että se on asianmukaisesti siteerattu tekstissä käyttäen tekijän nimeä, julkaisuvuotta ja sivunumeroa (jos saatavilla).
 • Sisällytä alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä ja erillinen lähdeluettelomerkintä toissijaiselle lähteelle, jos viittaat siihen suoraan.

Mistä tiedät, oletko parafrasioinut tehokkaasti APA:ssa?

Voit todeta, että olet parafratisoinut tehokkaasti APA:ssa, jos versiosi tekstistä on omilla sanoillasi ja edustaa tarkasti alkuperäisen tekstin pääajatuksia. Sinun versiosi ei saisi olla liian samanlainen kuin alkuperäinen teksti, ja siinä pitäisi olla tekstin sisäinen viittaus, joka osoittaa alkuperäisen lähteen.

Miten tarkistaa, onko parafraasi oikein APA:ssa?

 1. Lue alkuperäinen teksti huolellisesti, jotta ymmärrät kirjoittajan ajatukset.
 2. Parafraasoi teksti omin sanoin käyttäen omaa lauserakennettasi ja tyyliäsi.
 3. Vertaile parafraasiasi alkuperäiseen tekstiin varmistaaksesi, että se edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia kopioimatta hänen sanojaan tai sanamuotojaan tarkasti.
 4. Tarkista, ettet ole jättänyt pois mitään kriittistä tietoa tai muuttanut alkuperäisen tekstin merkitystä.
 5. Käytä plagiaatintunnistusohjelmia, kuten Turnitinia tai Grammarlya, havaitaksesi kohdat, jotka saattavat vaatia lisätarkistuksia.
 6. Pyydä jotakuta toista lukemaan sekä alkuperäisteksti että parafraasisi varmistaaksesi, että parafraasisi edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia.
 7. Tee tarvittavat tarkistukset parafraasiin varmistaaksesi, että se edustaa tarkasti kirjoittajan ajatuksia.
 8. Mainitse idean tai tiedon alkuperäinen lähde tekstissä käyttäen kirjoittajan nimeä ja julkaisuvuotta.
 9. Liitä alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä tutkielman loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti.
 10. Jos olet edelleen epävarma siitä, onko parafraasisi oikein, kysy ohjaajaltasi tai kirjoitusopettajalta ohjausta ja palautetta.

Mitä eroa on yhteenvedon ja parafraasin välillä APA:ssa?

APA:n mukaan tiivistäminen tarkoittaa tekstin pääajatusten ja keskeisten kohtien toistamista omin sanoin säilyttäen kuitenkin alkuperäisen merkityksen. Parafrasoinnissa taas on kyse tietyn ajatuksen tai tekstikohdan toistamisesta omin sanoin.

Yhteenveto ja parafraasi ovat tekstin tietojen toistamista omin sanoin, mutta yhteenveto on laajempi ja yleisluontoisempi, kun taas parafraasi on täsmällisempi ja kohdennetumpi. Tiivistettäessä on keskityttävä tekstin pääajatuksiin ja avainkohtiin, kun taas parafratisoitaessa on keskityttävä tiettyyn ajatukseen tai katkelmaan.

Miten vältät plagioinnin, kun käytät APA-kielellä tehtyä parafraasia?

 • Käytä omia sanojasi ja lauserakennettasi parafratisoidessasi.
 • Esittää kirjailijan ajatukset täsmällisesti muuttamatta niiden aiottua merkitystä.
 • Lue alkuperäinen teksti huolellisesti ja tunnista pääajatukset ja keskeiset kohdat.
 • Alkuperäisen lähteen mainitseminen tekstissä käyttäen tekijän nimeä ja julkaisuvuotta.
 • Sisällytä alkuperäisen lähteen lähdeluettelomerkintä tutkielman loppuun APA-formaatin ohjeiden mukaisesti.
 • Käytä useita lähteitä, kun tutkit aihetta, jotta et tukeudu liikaa yhteen lähteeseen.

Mitkä ovat yleisiä virheitä, joita on syytä välttää APA-kielellä parafratisoitaessa?

Yleisiä virheitä, joita kannattaa välttää APA-kielellä parafratisoitaessa, ovat muun muassa seuraavat:

 1. Muutetaan vain muutama sana alkuperäisessä tekstissä.
 2. Synonyymien käyttäminen muuttamatta lauserakennetta.
 3. Käytä samaa lauserakennetta kuin alkuperäisessä tekstissä.
 4. Tekstin sisäisen viittauksen laiminlyönti.

Kuinka pitkä parafraasin pitäisi olla APA:ssa?

APA:ssa ei ole määritetty parafraasin pituutta. Parafraasisi pituus riippuu alkuperäisen tekstin pituudesta ja siitä, kuinka yksityiskohtainen teksti sinun on välitettävä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että parafraasi on laadittava omin sanoin eikä se saa olla pelkkä kopio alkuperäisestä tekstistä.

Mitä resursseja on olemassa APA-julkaisun parafraasien oppimiseen?

APA-parafraasien laatimista varten on saatavilla useita resursseja, muun muassa:

 1. APA Style Blog
 2. Purduen online-kirjoituslaboratorio (OWL)
 3. Akateemisen kirjoittamisen kirjat tai käsikirjat
 4. Yliopistojen kirjoituskeskukset tai tutorointipalvelut
 5. Verkkoparafraasityökalut (näitä on kuitenkin ehdottomasti käytettävä varoen ja tarkistettava työsi aina kahteen kertaan).

Jos tarvitset apua tämän oppaan lukemisen jälkeen, voit aina tutustua näihin lähteisiin saadaksesi lisätietoja APA:n parafraasista.

Miten voin laajentaa lausetta?

Miten käyttää uudelleenmuotoilutyökalua esseiden kirjoittamiseen?

Kuinka käyttää uudelleenmuotoilutyökalua plagioinnin välttämiseksi?

Miten MLA:ssa käytetään parafraasia

Miten parafrasoida tekstissä oleva viittaus?

Milloin sinun pitäisi muotoilla tietoja uudelleen?

Jaa viesti

AI Kirjailija

img

Eskritor

Luo AI luotua sisältöä