Jak parafrazować w APA?

Wizualna reprezentacja tekstu przekształconego z oryginalnej formy w odpowiednio sparafrazowaną wersję w formacie APA.
Wizualna reprezentacja tekstu przekształconego z oryginalnej formy w odpowiednio sparafrazowaną wersję w formacie APA.

Eskritor 2024-02-12

Jak parafrazować w formacie APA?

Aby parafrazować w formacie APA, wykonaj następujące kroki:

 1. Przeczytaj uważnie oryginalny tekst i zidentyfikuj główne idee i kluczowe punkty.
 2. Odłóż na bok oryginalny tekst i powtórz idee własnymi słowami, używając własnej struktury zdań i stylu.
 3. Sprawdź swoją parafrazę w stosunku do oryginalnego tekstu, aby upewnić się, że dokładnie przedstawia pomysły autora bez zmiany ich zamierzonego znaczenia.
 4. Powołaj się na oryginalne źródło pomysłu lub informacji w tekście, używając nazwiska autora i roku publikacji.
 5. Na końcu pracy należy zamieścić pozycję listy referencyjnej dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA.

Jeśli potrzebujesz więcej inspiracji na temat tego, co dokładnie napisać, zawsze możesz skorzystać z wolnych od plagiatu narzędzi online, takich jak  Eskritor.

Jak cytować parafrazę w APA?

Przeczytaj uważnie oryginalny tekst, aby zrozumieć

 1. pomysły autora.
 2. Sparafrazuj tekst własnymi słowami, używając własnej budowy zdania i stylu.
 3. Zamieść cytat in-text bezpośrednio po sparafrazowanym tekście, używając nazwiska autora i roku publikacji w nawiasie. Na przykład: (Smith, 2010).
 4. Jeśli oryginalny tekst ma numery stron, dołącz numer strony (numery stron) konkretnych informacji, które sparafrazowałeś. Na przykład: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Jeśli parafrazujesz wiele źródeł w tym samym akapicie, wymień źródła alfabetycznie według nazwiska autora, oddzielając je średnikami. Na przykład: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Na końcu pracy należy zamieścić pełną listę referencyjną dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA. Pozycja na liście referencyjnej powinna zawierać nazwisko autora, rok wydania, tytuł pracy oraz informacje o publikacji (np. wydawca i lokalizacja w przypadku książek, tytuł czasopisma, numer tomu i numeru oraz zakres stron w przypadku artykułów).
 7. Sprawdź, czy Twoja parafraza dokładnie oddaje idee autora i czy Twój cytat jest poprawnie sformatowany.
 8. Użyj oprogramowania do wykrywania plagiatów, takiego jak Turnitin lub Grammarly, aby zidentyfikować fragmenty, które mogą wymagać dalszej korekty.
 9. Jeśli nie masz pewności, jak zacytować konkretne źródło lub potrzebujesz więcej wskazówek, skonsultuj się z podręcznikiem APA lub instruktorem w celu uzyskania pomocy.

Jakie są przykłady skutecznego parafrazowania w APA?

Oto kilka przykładów skutecznego parafrazowania w APA:

Oryginalny tekst: „Wykorzystanie technologii w klasie zrewolucjonizowało sposób, w jaki uczniowie się uczą”.

Parafraza: „Integracja technologii z edukacją przyniosła znaczące zmiany w procesie uczenia się”.

Oryginalny tekst: „Według najnowszych badań, media społecznościowe stają się coraz bardziej popularne wśród młodszych pokoleń.”

Parafraza: „Młodsze pokolenie wykazuje rosnące zainteresowanie mediami społecznościowymi, o czym świadczą ostatnie badania”.

Jak parafrazować wielu autorów w APA?

Parafrazować wielu autorów w APA:

 1. Powołaj się na wszystkich autorów w swoim cytacie, używając symbolu „&” do oddzielenia dwóch ostatnich autorów.
 2. Jeśli jest więcej niż trzech autorów, we wszystkich kolejnych cytatach należy używać tylko nazwiska pierwszego autora, a następnie „et al.”.
 3. W liście referencyjnej źródła wymień wszystkich autorów w kolejności, w jakiej pojawiają się na stronie tytułowej, oddzielając każde nazwisko przecinkiem i ampersandem przed nazwiskiem.

Jak sparafrazować cytat w APA?

Aby sparafrazować cytat w APA, wykonaj następujące kroki:

 1. Przeczytaj uważnie oryginalny cytat i zidentyfikuj główną myśl lub kluczowy punkt.
 2. Odłóż na bok oryginalny cytat i powtórz ideę lub punkt własnymi słowami, używając własnej struktury zdania i stylu.
 3. Sprawdź, czy Twoja parafraza jest zgodna z oryginalnym cytatem, aby upewnić się, że dokładnie oddaje ideę lub punkt widzenia autora, nie zmieniając jego zamierzonego znaczenia.
 4. Powołaj się na oryginalne źródło cytatu w tekście, używając nazwiska autora i roku publikacji.
 5. Na końcu pracy należy zamieścić pozycję listy referencyjnej dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA.

Czy w APA można sparafrazować cały akapit?

Tak, w APA można sparafrazować cały akapit. Postępuj tak samo jak przy parafrazowaniu krótszego fragmentu lub cytatu. Oto kroki:

 • Przeczytaj uważnie akapit i określ główne myśli i kluczowe punkty.
 • Przeformułuj je swoimi słowami i stylem, używając własnej struktury zdań.
 • Sprawdź swoją parafrazę w stosunku do oryginalnego akapitu, aby zapewnić dokładność.
 • Należy zamieścić cytat na końcu akapitu oraz pozycję na liście referencyjnej dla oryginalnego źródła.
 • Postępuj zgodnie z wytycznymi formatu APA dla obu.

Jak sparafrazować długie zdanie w APA?

 • Rozbij długie zdanie na mniejsze części podczas parafrazowania w APA.
 • Zachowanie pierwotnego sensu zdania i dokładne przedstawienie myśli autora.
 • Sprawdź swoją parafrazę w stosunku do oryginalnego zdania, aby upewnić się, że dokładnie oddaje ona idee autora bez zmiany ich zamierzonego znaczenia.
 • Na końcu sparafrazowanego zdania należy zamieścić cytat in-text, a na końcu pracy wpis do listy referencyjnej dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA.

Czy mogę używać bezpośrednich cytatów w formacie APA zamiast parafrazowania?

 • Cytaty bezpośrednie mogą być stosowane w formacie APA
 • Cytaty bezpośrednie powinny być stosowane tylko w razie potrzeby
 • Bezpośrednie cytaty wymagają cudzysłowu i cytowania oryginalnego źródła.
 • Należy dołączyć listę referencyjną dla oryginalnego źródła.
 • Nadużywanie bezpośrednich cytatów może sprawić wrażenie, że nie angażujesz się w oryginalny tekst lub nie myślisz krytycznie o pomysłach autora
 • Parafrazowanie jest ogólnie preferowane, a bezpośrednie cytaty są używane tylko wtedy, gdy oryginalne sformułowanie jest szczególnie zapadające w pamięć lub istotne dla argumentacji.

Czy dobrze jest sparafrazować czyjąś parafkę w formacie APA?

 • Parafrazowanie kogoś innego jest generalnie niewskazane w formacie APA
 • Parafrazowanie cudzego tekstu może prowadzić do nieścisłości lub zmiany sensu tekstu oryginalnego
 • Lepiej jest wrócić do oryginalnego źródła i sparafrazować bezpośrednio
 • Jeśli oryginalne źródło nie jest dostępne, przytocz źródło wtórne na liście referencyjnej i w tekście, wyraźnie zaznaczając, że cytujesz źródło wtórne
 • Upewnij się, że parafraza jest dokładna i odpowiednio cytowana w tekście przy użyciu nazwiska autora, roku publikacji i numeru strony (jeśli jest dostępny).
 • Dołącz pozycję na liście referencyjnej dla oryginalnego źródła i osobną pozycję na liście referencyjnej dla źródła wtórnego, jeśli cytujesz je bezpośrednio.

Jak sprawdzić, czy skutecznie sparafrazowałeś w APA?

O tym, czy skutecznie sparafrazowałeś w APA, dowiesz się, jeśli Twoja wersja tekstu jest napisana własnymi słowami i dokładnie oddaje główne myśli tekstu oryginalnego. Twoja wersja nie powinna być zbyt podobna do oryginalnego tekstu i powinna zawierać cytat w tekście, aby dać kredyt do oryginalnego źródła.

Jak sprawdzić czy Twoja parafraza jest poprawna w APA?

 1. Przeczytaj uważnie oryginalny tekst, aby zrozumieć idee autora.
 2. Sparafrazuj tekst własnymi słowami, używając własnej budowy zdania i stylu.
 3. Porównaj swoją parafrazę z tekstem oryginalnym, aby upewnić się, że dokładnie oddaje ona idee autora bez kopiowania jego dokładnych słów lub sformułowań.
 4. Sprawdź, czy nie pominąłeś żadnych krytycznych informacji lub nie zmieniłeś znaczenia oryginalnego tekstu.
 5. Użyj oprogramowania do wykrywania plagiatów, takiego jak Turnitin lub Grammarly, aby zidentyfikować fragmenty, które mogą wymagać dalszej korekty.
 6. Poproś kogoś innego o przeczytanie zarówno tekstu oryginalnego, jak i twojej parafrazy, aby upewnić się, że twoja parafraza dokładnie oddaje idee autora.
 7. Dokonaj niezbędnych poprawek w swojej parafrazie, aby upewnić się, że dokładnie oddaje ona idee autora.
 8. Powołaj się na oryginalne źródło pomysłu lub informacji w tekście, używając nazwiska autora i roku publikacji.
 9. Na końcu pracy należy zamieścić pozycję listy referencyjnej dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA.
 10. Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy Twoja parafraza jest poprawna, skonsultuj się ze swoim instruktorem lub nauczycielem pisania, aby uzyskać wskazówki i informacje zwrotne.

Jaka jest różnica między streszczaniem a parafrazowaniem w APA?

Podsumowanie w APA odnosi się do procesu ponownego przedstawienia głównych idei i kluczowych punktów tekstu przy użyciu własnych słów, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego znaczenia. Parafraza natomiast polega na powtórzeniu własnymi słowami określonej idei lub fragmentu tekstu.

Podczas gdy podsumowywanie i parafrazowanie polegają na powtarzaniu informacji z tekstu własnymi słowami, podsumowywanie jest szersze i bardziej ogólne, podczas gdy parafrazowanie jest bardziej szczegółowe i ukierunkowane. Przy streszczaniu należy skupić się na głównych ideach i kluczowych punktach tekstu, natomiast przy parafrazowaniu należy skupić się na konkretnej idei lub fragmencie.

Jak uniknąć plagiatu przy parafrazowaniu w APA?

 • Używaj własnych słów i struktury zdania podczas parafrazowania
 • Dokładne przedstawienie myśli autora bez zmiany ich zamierzonego znaczenia
 • Przeczytaj uważnie tekst oryginalny i określ główne myśli i kluczowe punkty
 • Powołaj się na oryginalne źródło w tekście, używając nazwiska autora i roku publikacji.
 • Umieszczenie na końcu pracy listy referencyjnej dla oryginalnego źródła, zgodnie z wytycznymi formatu APA
 • Korzystaj z wielu źródeł podczas badania tematu, aby nie polegać zbyt mocno na jednym źródle

Jakie są częste błędy, których należy unikać przy parafrazowaniu w APA?

Niektóre częste błędy, których należy unikać przy parafrazowaniu w APA to:

 1. Zmiana tylko kilku słów w oryginalnym tekście.
 2. Stosowanie synonimów bez zmiany struktury zdania.
 3. Stosowanie takiej samej struktury zdań jak w tekście oryginalnym.
 4. Niezamieszczenie cytatu w tekście.

Jak długa powinna być parafraza w APA?

Nie ma ustalonej długości parafrazy w APA. Długość parafrazy zależy od długości tekstu oryginalnego i poziomu szczegółowości, jaki musisz przekazać. Należy jednak pamiętać, że parafraza powinna być napisana własnymi słowami, a nie tylko kopią oryginalnego tekstu.

Jakie są niektóre zasoby do nauki parafrazowania w APA?

Istnieje kilka zasobów dostępnych do nauki parafrazowania w APA, w tym:

 1. Blog o stylu APA
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Książki lub podręczniki do pisania prac naukowych
 4. Uniwersyteckie centra pisania lub usługi korepetycji
 5. Narzędzia do parafrazowania online (choć należy z nich korzystać ostrożnie i zawsze dokładnie sprawdzać swoją pracę).

Jeśli potrzebujesz pomocy po przeczytaniu tego przewodnika, zawsze możesz sprawdzić niektóre z tych zasobów, aby dowiedzieć się więcej o parafrazowaniu w APA.

Jak mogę rozwinąć zdanie?

Jak używać narzędzia do przeredagowywania esejów?

Jak używać narzędzia do przeredagowywania, aby uniknąć plagiatu?

Jak parafrazować w MLA

Jak sparafrazować cytat w tekście?

Kiedy należy parafrazować informacje?

Udostępnij post

Pisarz AI

img

Eskritor

Tworzenie treści generowanych przez AI