Hur parafraserar man i APA?

En visuell representation av en text som omvandlas från sin ursprungliga form till en lämpligt parafraserad version i APA-format
En visuell representation av en text som omvandlas från sin ursprungliga form till en lämpligt parafraserad version i APA-format

Eskritor 2024-02-12

Hur parafraserar man i APA-format?

För att parafrasera i APA-format följer du de här stegen:

 1. Läs originaltexten noggrant och identifiera huvudidéer och huvudpunkter.
 2. Lägg originaltexten åt sidan och återge idéerna med dina egna ord, med din egen meningsstruktur och stil.
 3. Kontrollera din parafras mot originaltexten för att säkerställa att den korrekt återger författarens idéer utan att ändra deras avsedda mening.
 4. Ange den ursprungliga källan till idén eller informationen i texten, med författarens namn och publiceringsår.
 5. Ange en referenslista för originalkällan i slutet av uppsatsen enligt riktlinjerna för APA-formatet.

Om du behöver mer inspiration om vad du ska skriva exakt kan du alltid använda plagiatfria onlineverktyg som Eskritor .

Hur citerar man parafrasering i APA?

Läs originaltexten noggrant för att förstå

 1. författarens idéer.
 2. Parafrasera texten med egna ord, med din egen meningsstruktur och stil.
 3. Ange en hänvisning i texten omedelbart efter den parafraserade texten, med författarens namn och publiceringsår inom parentes. Till exempel: (Smith, 2010).
 4. Om originaltexten har sidnummer ska du ange sidnumret/sidnumren för den specifika information som du har omskrivit. Till exempel: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Om du parafraserar flera källor i samma stycke ska du ange källorna i alfabetisk ordning efter författarens efternamn, separerade med semikolon. Till exempel: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Ange en fullständig referenslista för originalkällan i slutet av din uppsats, enligt riktlinjerna för APA-formatet. Referenslistan ska innehålla författarens namn, publiceringsår, verkets titel och information om publikationen (t.ex. förlag och ort för böcker, tidskriftens titel, volym- och nummernummer och sidantal för artiklar).
 7. Dubbelkontrollera att din parafras korrekt återger författarens idéer och att ditt citat är korrekt formaterat.
 8. Använd program för att upptäcka plagiat, t.ex. Turnitin eller Grammarly, för att identifiera avsnitt som kan behöva revideras ytterligare.
 9. Om du är osäker på hur du ska ange en viss källa eller behöver mer vägledning kan du läsa APA-handboken eller be din lärare om hjälp.

Vilka är några exempel på effektiva omskrivningar i APA?

Här är några exempel på effektiva omskrivningar i APA:

Originaltext: ”Användningen av teknik i klassrummet har revolutionerat hur eleverna lär sig.”

Parafrasera: ”Integreringen av teknik i utbildningen har medfört betydande förändringar i inlärningsprocessen.”

Originaltext: ”Enligt den senaste forskningen blir sociala medier allt populärare bland yngre generationer.”

Parafras: ”Den yngre generationen visar ett växande intresse för sociala medier, vilket framgår av nyligen genomförda studier.”

Hur parafraserar man flera författare i APA?

Att parafrasera flera författare i APA:

 1. Ange alla författare i din textcitering och använd ”&”-symbolen för att skilja de två sista författarna åt.
 2. Om det finns fler än tre författare, använd endast den första författarens namn följt av ”et al.” i alla efterföljande citat.
 3. I din referenslista för källan ska du ange alla författare i den ordning de står på titelsidan, med ett kommatecken mellan varje namn och ett ampersand före efternamnet.

Hur parafraserar man ett citat i APA?

För att parafrasera ett citat i APA följer du de här stegen:

 1. Läs originalcitatet noggrant och identifiera huvudidén eller den viktigaste punkten.
 2. Lägg det ursprungliga citatet åt sidan och återge idén eller poängen med dina egna ord, med din egen meningsstruktur och stil.
 3. Kontrollera din parafras mot det ursprungliga citatet för att se till att den korrekt återger författarens idé eller poäng utan att ändra den avsedda innebörden.
 4. Ange citatets originalkälla i texten, med författarens namn och publiceringsår.
 5. Ange en referenslista för originalkällan i slutet av uppsatsen enligt riktlinjerna för APA-formatet.

Kan du parafrasera ett helt stycke i APA?

Ja, det är möjligt att parafrasera ett helt stycke i APA. Följ samma steg som när du parafraserar en kortare passage eller ett kortare citat. Så här går det till:

 • Läs stycket noggrant och identifiera huvudtankarna och de viktigaste punkterna.
 • Återge dem med dina egna ord och i din egen stil, med din egen meningsstruktur.
 • Kontrollera din parafras mot det ursprungliga stycket för att säkerställa att den är korrekt.
 • Inkludera en hänvisning i slutet av stycket och en referenslista för originalkällan.
 • Följ riktlinjerna för APA-formatet för båda.

Hur parafraserar man en lång mening i APA?

 • Dela upp den långa meningen i mindre delar när du parafraserar i APA.
 • Behåller meningens ursprungliga innebörd och återger korrekt författarens idéer.
 • Kontrollera din parafras mot den ursprungliga meningen för att se till att den korrekt återger författarens idéer utan att ändra den avsedda innebörden.
 • Ange en hänvisning i texten i slutet av den parafraserade meningen och en referenslista för originalkällan i slutet av uppsatsen, enligt riktlinjerna för APA-formatet.

Kan jag använda direkta citat i APA-format i stället för att parafrasera?

 • Direkta citat kan användas i APA-format.
 • Direkta citat bör endast användas när det är nödvändigt.
 • Direkta citat kräver citationstecken och källhänvisningar i texten.
 • En referenslista för den ursprungliga källan bör ingå.
 • Överanvändning av direkta citat kan få det att verka som om du inte engagerar dig i originaltexten eller tänker kritiskt på författarens idéer.
 • Parafrasering är generellt att föredra, och direkta citat används endast om originaltexten är särskilt minnesvärd eller viktig för ditt argument.

Är det okej att parafrasera någon annans parafras i APA-format?

 • Att parafrasera någon annans parafras är i allmänhet inte rekommenderat i APA-format.
 • Att parafrasera någon annans parafras kan leda till felaktigheter eller förändringar i betydelsen av den ursprungliga texten.
 • Det är bättre att gå tillbaka till ursprungskällan och parafrasera direkt.
 • Om originalkällan inte är tillgänglig, ange den sekundära källan i referenslistan och i texten, och gör det tydligt att du citerar en sekundär källa.
 • Se till att parafrasen är korrekt och att den citeras i texten med författarens namn, publiceringsår och sidnummer (om tillgängligt).
 • Inkludera en referenslista för den ursprungliga källan och en separat referenslista för den sekundära källan om du citerar den direkt.

Hur vet du om du har parafraserat effektivt i APA?

Du kan se om du har parafraserat på ett effektivt sätt i APA om din version av texten är med dina egna ord och återger huvudtankarna i originaltexten på ett korrekt sätt. Din version får inte vara alltför lik originaltexten och den ska innehålla en hänvisning till den ursprungliga källan.

Hur kontrollerar du om din parafras är korrekt i APA?

 1. Läs originaltexten noggrant för att förstå författarens idéer.
 2. Parafrasera texten med egna ord, med din egen meningsstruktur och stil.
 3. Jämför din parafras med originaltexten för att se till att den korrekt återger författarens idéer utan att kopiera deras exakta ord eller formuleringar.
 4. Kontrollera att du inte har utelämnat någon viktig information eller ändrat innebörden i originaltexten.
 5. Använd program för att upptäcka plagiat, t.ex. Turnitin eller Grammarly, för att identifiera avsnitt som kan behöva revideras ytterligare.
 6. Låt någon annan läsa både originaltexten och din parafras för att se till att din parafras korrekt återger författarens idéer.
 7. Gör eventuella nödvändiga ändringar i din parafras för att se till att den korrekt återger författarens idéer.
 8. Ange den ursprungliga källan till idén eller informationen i texten, med författarens namn och publiceringsår.
 9. Ange en referenslista för originalkällan i slutet av uppsatsen enligt riktlinjerna för APA-formatet.
 10. Om du fortfarande är osäker på om din parafras är korrekt kan du rådgöra med din lärare eller en skrivhandledare för att få vägledning och feedback.

Vad är skillnaden mellan sammanfattning och parafrasering i APA?

Med sammanfattning i APA avses processen att med egna ord återge de viktigaste idéerna och huvudpunkterna i en text, samtidigt som den ursprungliga innebörden bevaras. Parafrasering innebär å andra sidan att du återger en viss idé eller ett visst avsnitt ur en text med dina egna ord.

Medan sammanfattning och parafrasering innebär att du återger information från en text med dina egna ord, är sammanfattning bredare och mer allmän, medan parafrasering är mer specifik och fokuserad. När du sammanfattar ska du fokusera på textens huvudidéer och huvudpunkter, medan du när du parafraserar ska fokusera på en viss idé eller ett visst avsnitt.

Hur undviker man plagiat vid parafrasering i APA?

 • Använd dina egna ord och din egen meningsstruktur när du parafraserar.
 • återge författarens idéer på ett korrekt sätt utan att ändra den avsedda innebörden
 • Läsa originaltexten noggrant och identifiera de viktigaste idéerna och huvudpunkterna.
 • Hänvisa till originalkällan i texten med författarens namn och publiceringsår.
 • Inkludera en referenslista för originalkällan i slutet av din uppsats, enligt riktlinjerna för APA-formatet.
 • Använd flera källor när du undersöker ett ämne för att undvika att förlita dig för mycket på en enda källa.

Vilka är de vanligaste misstagen man kan undvika när man parafraserar i APA?

Några vanliga misstag som du bör undvika när du parafraserar i APA är följande:

 1. Ändrar endast några få ord i den ursprungliga texten.
 2. Använda synonymer utan att ändra meningsstrukturen.
 3. Använda samma meningsstruktur som i originaltexten.
 4. Att inte inkludera en hänvisning i texten.

Hur lång ska en parafras vara i APA?

Det finns ingen fastställd längd för en parafras i APA. Längden på din parafras beror på längden på originaltexten och hur detaljerad du vill förmedla den. Det är dock viktigt att komma ihåg att din parafras ska vara med dina egna ord och inte bara en kopia av originaltexten.

Vilka är några resurser för att lära sig att parafrasera i APA?

Det finns flera resurser för att lära sig hur man parafraserar i APA, bland annat:

 1. Blogg om APA-stil
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Böcker eller handböcker för akademiskt skrivande
 4. Universitetets skrivcentrum eller handledningstjänster
 5. Onlineverktyg för parafrasering (även om det är viktigt att använda dessa med försiktighet och alltid dubbelkontrollera ditt arbete)

Om du behöver lite hjälp efter att ha läst den här guiden kan du alltid kolla in några av dessa resurser för att lära dig mer om parafrasering i APA.

Hur kan jag utvidga en mening?

Hur använder man ett verktyg för omformulering av uppsatser?

Hur använder man ett omformuleringsverktyg för att undvika plagiat?

Hur man parafraserar i MLA

Hur parafraserar man ett citat i text?

När bör man parafrasera information?

Dela inlägg

AI Författare

img

Eskritor

Skapa AI genererat innehåll