Jak parafrázovat v APA?

Vizuální znázornění textu převedeného z původní podoby do vhodně parafrázované verze ve formátu APA.
Vizuální znázornění textu převedeného z původní podoby do vhodně parafrázované verze ve formátu APA.

Eskritor 2024-02-12

Jak parafrázovat ve formátu APA?

Chcete-li parafrázovat ve formátu APA, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pozorně si přečtěte původní text a určete hlavní myšlenky a klíčové body.
 2. Odložte původní text a převyprávějte myšlenky vlastními slovy, s použitím vlastní struktury vět a stylu.
 3. Porovnejte parafrázi s původním textem, abyste se ujistili, že přesně vyjadřuje autorovy myšlenky a nemění jejich zamýšlený význam.
 4. V textu uveďte původní zdroj myšlenky nebo informace s uvedením jména autora a roku vydání.
 5. Na konci práce uveďte seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA.

Pokud potřebujete více inspirace, co přesně napsat, můžete vždy použít online nástroje bez plagiátorství, jako je  Eskritor.

Jak citovat parafráze v APA?

Pozorně si přečtěte původní text, abyste porozuměli

 1. autorovy myšlenky.
 2. Parafrázujte text vlastními slovy a použijte vlastní strukturu vět a styl.
 3. Bezprostředně za parafrázovaným textem uveďte citaci v textu a v závorce uveďte jméno autora a rok vydání. Například: (Smith, 2010).
 4. Pokud je původní text opatřen čísly stránek, uveďte čísla stránek konkrétních informací, které jste parafrázovali. Například: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Pokud v jednom odstavci parafrázujete více zdrojů, uveďte je abecedně podle příjmení autora a oddělte je středníkem. Například: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Na konci práce uveďte úplný seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA. V seznamu literatury by mělo být uvedeno jméno autora, rok vydání, název práce a informace o publikaci (např. vydavatel a místo vydání u knih, název časopisu, číslo svazku a čísla a rozsah stran u článků).
 7. Překontrolujte, zda vaše parafráze přesně vyjadřuje autorovy myšlenky a zda je citace správně naformátována.
 8. Použijte software pro odhalování plagiátů, jako je Turnitin nebo Grammarly, a identifikujte pasáže, které by mohly vyžadovat další revizi.
 9. Pokud si nejste jisti, jak citovat konkrétní zdroj, nebo potřebujete další pokyny, vyhledejte pomoc v příručce APA nebo u svého vyučujícího.

Jaké jsou příklady efektivního parafrázování podle APA?

Zde je několik příkladů efektivního parafrázování podle APA:

Původní text : „Používání technologií ve třídě způsobilo revoluci ve způsobu, jakým se studenti učí.“

Parafráze : „Integrace technologií do vzdělávání přinesla významné změny v procesu učení.“

Původní text : „Podle nejnovějších průzkumů jsou sociální média mezi mladšími generacemi stále oblíbenější.“

Parafráze: „Mladá generace projevuje stále větší zájem o sociální média, jak dokazují nedávné studie.“

Jak parafrázovat více autorů v APA?

Parafrázovat více autorů v APA:

 1. V citaci v textu uveďte všechny autory a poslední dva autory oddělte symbolem „&“.
 2. Pokud jsou autoři více než tři, používejte ve všech dalších citacích pouze jméno prvního autora, za kterým následuje „et al.“.
 3. V seznamu odkazů na zdroj uveďte všechny autory v pořadí, v jakém jsou uvedeni na titulní straně, a jednotlivá jména oddělte čárkou a před příjmením napište ampersand.

Jak parafrázovat citát podle APA?

Chcete-li parafrázovat citát podle APA, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pozorně si přečtěte původní citát a určete hlavní myšlenku nebo klíčový bod.
 2. Odložte původní citát a převyprávějte myšlenku nebo pointu vlastními slovy, s použitím vlastní struktury vět a vlastního stylu.
 3. Porovnejte parafrázi s původním citátem, abyste se ujistili, že přesně vyjadřuje autorovu myšlenku nebo pointu, aniž by se změnil její zamýšlený význam.
 4. V textu uveďte původní zdroj citace s uvedením jména autora a roku vydání.
 5. Na konci práce uveďte seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA.

Umíte parafrázovat celý odstavec podle APA?

Ano, v APA je možné parafrázovat celý odstavec. Postupujte stejně jako při parafrázování kratšího úryvku nebo citátu. Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Pozorně si přečtěte odstavec a určete hlavní myšlenky a klíčové body.
 • Převyprávějte je vlastními slovy a stylem a použijte vlastní strukturu věty.
 • Zkontrolujte správnost parafráze a původního odstavce.
 • Na konci odstavce uveďte citaci v textu a v seznamu odkazů uveďte původní zdroj.
 • U obou dodržujte pokyny pro formát APA.

Jak parafrázovat dlouhou větu podle APA?

 • Při parafrázování v APA rozdělte dlouhou větu na menší části.
 • Zachovat původní význam věty a přesně vyjádřit autorovy myšlenky.
 • Porovnejte parafrázi s původní větou, abyste se ujistili, že přesně vyjadřuje autorovy myšlenky a nemění jejich zamýšlený význam.
 • Na konci parafrázované věty uveďte citaci v textu a na konci práce uveďte seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA.

Mohu ve formátu APA použít přímé citace místo parafrázování?

 • Přímé citace lze použít ve formátu APA.
 • Přímé citace by se měly používat pouze v nezbytných případech.
 • Přímé citace vyžadují uvozovky a citaci původního zdroje v textu.
 • V seznamu odkazů by měl být uveden původní zdroj.
 • Nadměrné používání přímých citací může vyvolat dojem, že se nezabýváte původním textem ani kriticky nepřemýšlíte o autorových myšlenkách.
 • Obecně se dává přednost parafrázování a přímé citace se používají pouze v případě, že je původní znění obzvláště zapamatovatelné nebo zásadní pro vaši argumentaci.

Je v pořádku parafrázovat cizí parafrázi ve formátu APA?

 • Parafrázování cizího textu se ve formátu APA obecně nedoporučuje.
 • Parafrázování cizího textu může vést k nepřesnostem nebo změnám významu původního textu.
 • Je lepší vrátit se k původnímu zdroji a parafrázovat přímo.
 • Pokud není k dispozici původní zdroj, uveďte sekundární zdroj v seznamu odkazů a v textu a jasně uveďte, že citujete sekundární zdroj.
 • Ujistěte se, že je parafráze přesná a že je v textu řádně citována s uvedením jména autora, roku vydání a čísla stránky (pokud je k dispozici).
 • Uveďte položku v seznamu odkazů pro původní zdroj a samostatnou položku v seznamu odkazů pro sekundární zdroj, pokud jej citujete přímo.

Jak zjistíte, zda jste parafrázovali efektivně v jazyce APA?

Efektivní parafrázování poznáte podle toho, že vaše verze textu je psána vašimi vlastními slovy a přesně vyjadřuje hlavní myšlenky původního textu. Vaše verze by se neměla příliš podobat původnímu textu a měla by obsahovat citaci v textu, která uvede původní zdroj.

Jak zkontrolovat správnost parafráze podle APA?

 1. Pozorně si přečtěte původní text, abyste pochopili autorovy myšlenky.
 2. Parafrázujte text vlastními slovy a použijte vlastní strukturu vět a styl.
 3. Porovnejte svou parafrázi s původním textem, abyste se ujistili, že přesně vyjadřuje autorovy myšlenky, aniž byste kopírovali jeho přesná slova nebo formulace.
 4. Zkontrolujte, zda jste nevynechali žádnou důležitou informaci nebo nezměnili význam původního textu.
 5. Použijte software pro odhalování plagiátů, jako je Turnitin nebo Grammarly, a identifikujte pasáže, které by mohly vyžadovat další revizi.
 6. Dejte někomu jinému přečíst původní text i vaši parafrázi, abyste se ujistili, že vaše parafráze přesně vyjadřuje autorovy myšlenky.
 7. Proveďte případné úpravy parafráze, abyste se ujistili, že přesně vyjadřuje autorovy myšlenky.
 8. V textu uveďte původní zdroj myšlenky nebo informace s uvedením jména autora a roku vydání.
 9. Na konci práce uveďte seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA.
 10. Pokud si stále nejste jisti, zda je vaše parafráze správná, obraťte se na svého instruktora nebo lektora psaní, který vám poradí a poskytne zpětnou vazbu.

Jaký je rozdíl mezi shrnutím a parafrázováním podle APA?

Shrnutí podle APA znamená zopakování hlavních myšlenek a klíčových bodů textu vlastními slovy při zachování původního významu. Naproti tomu parafrázování spočívá v převyprávění určité myšlenky nebo pasáže z textu vlastními slovy.

Shrnutí a parafrázování spočívají v převyprávění informací z textu vlastními slovy, shrnutí je však širší a obecnější, zatímco parafrázování je konkrétnější a cílenější. Při shrnutí byste se měli zaměřit na hlavní myšlenky a klíčové body textu, zatímco při parafrázování byste se měli zaměřit na konkrétní myšlenku nebo pasáž.

Jak se vyhnout plagiátorství při parafrázování podle APA?

 • Při parafrázování používejte vlastní slova a strukturu vět.
 • Přesně vyjádřit autorovy myšlenky, aniž by se změnil jejich zamýšlený význam.
 • Pozorně si přečtěte původní text a určete hlavní myšlenky a klíčové body.
 • V textu uveďte původní zdroj s uvedením jména autora a roku vydání.
 • Na konci práce uveďte seznam odkazů na původní zdroj v souladu s pokyny pro formát APA.
 • Při zkoumání tématu používejte více zdrojů, abyste se příliš nespoléhali na jeden zdroj.

Jakých častých chyb se vyvarovat při parafrázování podle APA?

Mezi nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat při parafrázování podle APA, patří:

 1. Změna pouze několika slov v původním textu.
 2. Používání synonym bez změny struktury věty.
 3. Použití stejné struktury vět jako v původním textu.
 4. Neuvedení citace v textu.

Jak dlouhá by měla být parafráze podle APA?

Délka parafráze není v APA stanovena. Délka parafráze bude záviset na délce původního textu a na míře podrobnosti, kterou potřebujete sdělit. Je však nutné mít na paměti, že parafráze by měla být psána vašimi vlastními slovy, a ne pouhou kopií původního textu.

Jaké jsou zdroje pro výuku parafrázování podle APA?

K dispozici je několik zdrojů, které vám pomohou naučit se parafrázovat podle APA, včetně:

 1. Styl APA Blog
 2. Online Writing Lab (OWL) Purdue
 3. Knihy nebo příručky pro akademické psaní
 4. Univerzitní centra psaní nebo služby doučování
 5. online nástroje pro parafrázování (je však nutné používat je s opatrností a vždy si práci překontrolovat).

Pokud byste po přečtení této příručky potřebovali pomoc, můžete se vždy podívat na některé z těchto zdrojů, kde se dozvíte více o parafrázování v APA.

Jak mohu větu rozšířit?

Jak používat nástroj pro přeformulování esejů?

Jak používat nástroj pro přeformulování, abyste se vyhnuli plagiátorství?

Jak parafrázovat v jazyce MLA

Jak parafrázovat citaci v textu?

Kdy byste měli parafrázovat informace?

Sdílet příspěvek

AI spisovatel

img

Eskritor

Vytvářejte AI generovaný obsah