Ako parafrázovať podľa APA?

Vizuálne znázornenie textu, ktorý sa transformuje z pôvodnej formy do vhodne parafrázovanej verzie vo formáte APA
Vizuálne znázornenie textu, ktorý sa transformuje z pôvodnej formy do vhodne parafrázovanej verzie vo formáte APA

Eskritor 2024-02-12

Ako parafrázovať vo formáte APA?

Ak chcete parafrázovať vo formáte APA, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pozorne si prečítajte pôvodný text a identifikujte hlavné myšlienky a kľúčové body.
 2. Odložte pôvodný text a preformulujte myšlienky vlastnými slovami, pričom použite vlastnú štruktúru viet a štýl.
 3. Porovnajte svoju parafrázu s pôvodným textom, aby ste sa uistili, že presne vyjadruje autorove myšlienky bez zmeny zamýšľaného významu.
 4. V texte uveďte pôvodný zdroj myšlienky alebo informácie, meno autora a rok vydania.
 5. Na konci práce uveďte zoznam odkazov na pôvodný zdroj podľa pravidiel formátu APA.

Ak potrebujete viac inšpirácie, čo presne napísať, vždy môžete použiť online nástroje bez plagiátov, ako napríklad  Eskritor.

Ako citovať parafrázovanie podľa APA?

Pozorne si prečítajte pôvodný text, aby ste pochopili

 1. autorove myšlienky.
 2. Parafrázujte text vlastnými slovami, pričom použite vlastnú štruktúru viet a štýl.
 3. Bezprostredne za parafrázovaným textom uveďte citáciu v texte, pričom v zátvorke uveďte meno autora a rok vydania. Napríklad: (Smith, 2010).
 4. Ak má pôvodný text čísla strán, uveďte číslo strany (strán) konkrétnych informácií, ktoré ste parafrázovali. Napríklad: (Smith, 2010, s. 35).
 5. Ak v jednom odseku parafrázujete viacero zdrojov, uveďte ich abecedne podľa priezviska autora a oddeľte ich bodkočiarkou. Napríklad: (Smith, 2010; Jones, 2012).
 6. Na konci práce uveďte úplný zoznam odkazov na pôvodný zdroj v súlade s formátom APA. V zozname literatúry by malo byť uvedené meno autora, rok vydania, názov práce a informácie o publikácii (napr. vydavateľ a miesto vydania v prípade kníh, názov časopisu, číslo zväzku a čísla a rozsah strán v prípade článkov).
 7. Dvakrát skontrolujte, či vaša parafráza presne vyjadruje myšlienky autora a či je citácia správne naformátovaná.
 8. Použite softvér na odhaľovanie plagiátov, napríklad Turnitin alebo Grammarly, aby ste identifikovali pasáže, ktoré by si vyžadovali ďalšiu revíziu.
 9. Ak si nie ste istí, ako citovať konkrétny zdroj, alebo potrebujete ďalšie pokyny, obráťte sa na príručku APA alebo na svojho inštruktora.

Aké sú príklady efektívneho parafrázovania podľa APA?

Tu je niekoľko príkladov efektívneho parafrázovania podľa APA:

Pôvodný text : „Používanie technológií v triede spôsobilo revolúciu v spôsobe, akým sa študenti učia.“

Parafráza: „Integrácia technológií do vzdelávania priniesla významné zmeny v procese učenia.“

Pôvodný text : „Podľa najnovšieho výskumu sú sociálne médiá medzi mladými generáciami čoraz obľúbenejšie.“

Parafráza : „Mladá generácia prejavuje čoraz väčší záujem o sociálne médiá, čo dokazujú aj nedávne štúdie.“

Ako parafrázovať viacero autorov podľa APA?

Parafrázovanie viacerých autorov podľa APA:

 1. V citácii v texte uveďte všetkých autorov, pričom posledného autora oddeľte symbolom „&“.
 2. Ak sú autori viac ako traja, vo všetkých ďalších citáciách používajte len meno prvého autora, za ktorým nasleduje „et al.“.
 3. V zozname odkazov na zdroj uveďte všetkých autorov v poradí, v akom sú uvedení na titulnej strane, pričom každé meno oddeľte čiarkou a pred posledným menom urobte ampersand.

Ako parafrázovať citát podľa APA?

Ak chcete parafrázovať citát podľa APA, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pozorne si prečítajte pôvodný citát a identifikujte hlavnú myšlienku alebo kľúčový bod.
 2. Odložte pôvodný citát a zopakujte myšlienku alebo bod vlastnými slovami, pričom použite vlastnú štruktúru viet a štýl.
 3. Porovnajte svoju parafrázu s pôvodným citátom, aby ste sa uistili, že presne vyjadruje autorovu myšlienku alebo pointu bez zmeny zamýšľaného významu.
 4. V texte uveďte pôvodný zdroj citácie, meno autora a rok vydania.
 5. Na konci práce uveďte zoznam odkazov na pôvodný zdroj podľa pravidiel formátu APA.

Dokážete parafrázovať celý odsek podľa APA?

Áno, v systéme APA je možné parafrázovať celý odsek. Postupujte rovnako ako pri parafrázovaní kratšieho úryvku alebo citátu. Tu je postup:

 • Pozorne si prečítajte odsek a identifikujte hlavné myšlienky a kľúčové body.
 • Preformulujte ich vlastnými slovami a štýlom, pričom použite vlastnú štruktúru viet.
 • Skontrolujte správnosť parafrázy a porovnajte ju s pôvodným odsekom.
 • Na konci odseku uveďte citáciu v texte a v zozname literatúry uveďte pôvodný zdroj.
 • V oboch prípadoch dodržiavajte pokyny pre formát APA.

Ako parafrázovať dlhú vetu podľa APA?

 • Pri parafrázovaní v APA rozdeľte dlhú vetu na menšie časti.
 • Zachovať pôvodný význam vety a presne vyjadriť autorove myšlienky.
 • Porovnajte svoju parafrázu s pôvodnou vetou, aby ste sa uistili, že presne vyjadruje autorove myšlienky bez toho, aby sa zmenil ich zamýšľaný význam.
 • Na konci parafrázovanej vety uveďte citáciu v texte a na konci práce uveďte odkaz na pôvodný zdroj podľa pravidiel formátu APA.

Môžem vo formáte APA použiť priame citácie namiesto parafrázovania?

 • Priame citácie sa môžu používať vo formáte APA
 • Priame citácie by sa mali používať len v nevyhnutných prípadoch.
 • Priame citácie si vyžadujú citácie a uvedenie pôvodného zdroja v texte
 • V zozname odkazov by mal byť uvedený pôvodný zdroj
 • Nadmerné používanie priamych citácií môže vzbudiť dojem, že sa nezaoberáte pôvodným textom alebo kriticky neuvažujete o autorových myšlienkach.
 • Vo všeobecnosti sa uprednostňuje parafrázovanie a priame citácie sa používajú len vtedy, ak je pôvodné znenie obzvlášť zapamätateľné alebo dôležité pre vašu argumentáciu.

Je v poriadku parafrázovať cudziu parafrázu vo formáte APA?

 • Parafrázovanie cudzej parafrázy sa vo formáte APA vo všeobecnosti neodporúča.
 • Parafrázovanie cudzej parafrázy môže viesť k nepresnostiam alebo zmenám významu pôvodného textu.
 • Je lepšie vrátiť sa k pôvodnému zdroju a parafrázovať priamo
 • Ak pôvodný zdroj nie je k dispozícii, uveďte sekundárny zdroj v zozname odkazov a v texte a jasne uveďte, že citujete sekundárny zdroj.
 • Uistite sa, že parafráza je presná a správne citovaná v texte s použitím mena autora, roku vydania a čísla strany (ak je k dispozícii).
 • Uveďte záznam v zozname odkazov pre pôvodný zdroj a samostatný záznam v zozname odkazov pre sekundárny zdroj, ak ho citujete priamo.

Ako zistíte, či ste parafrázovali účinne v jazyku APA?

Účinnosť parafrázovania v agentúre APA zistíte, ak je vaša verzia textu napísaná vlastnými slovami a presne vyjadruje hlavné myšlienky pôvodného textu. Vaša verzia by sa nemala príliš podobať pôvodnému textu a mala by obsahovať citáciu v texte, ktorá uvedie pôvodný zdroj.

Ako skontrolovať, či je vaša parafráza správna podľa APA?

 1. Pozorne si prečítajte pôvodný text, aby ste pochopili autorove myšlienky.
 2. Parafrázujte text vlastnými slovami, pričom použite vlastnú štruktúru viet a štýl.
 3. Porovnajte svoju parafrázu s pôvodným textom, aby ste sa uistili, že presne vyjadruje autorove myšlienky bez toho, aby ste kopírovali jeho presné slová alebo formulácie.
 4. Skontrolujte, či ste nevynechali žiadne dôležité informácie alebo nezmenili význam pôvodného textu.
 5. Použite softvér na odhaľovanie plagiátov, napríklad Turnitin alebo Grammarly, aby ste identifikovali pasáže, ktoré by si vyžadovali ďalšiu revíziu.
 6. Dajte niekomu inému prečítať pôvodný text aj vašu parafrázu, aby ste sa uistili, že vaša parafráza presne vyjadruje autorove myšlienky.
 7. Urobte všetky potrebné úpravy parafrázy, aby ste sa uistili, že presne vyjadruje autorove myšlienky.
 8. V texte uveďte pôvodný zdroj myšlienky alebo informácie, meno autora a rok vydania.
 9. Na konci práce uveďte zoznam odkazov na pôvodný zdroj podľa pravidiel formátu APA.
 10. Ak si stále nie ste istí, či je vaša parafráza správna, obráťte sa na svojho inštruktora alebo lektora písania, ktorý vám poradí a poskytne spätnú väzbu.

Aký je rozdiel medzi zhrnutím a parafrázovaním podľa APA?

Zhrnutie podľa APA znamená zopakovanie hlavných myšlienok a kľúčových bodov textu vlastnými slovami pri zachovaní pôvodného významu. Na druhej strane parafrázovanie zahŕňa zopakovanie konkrétnej myšlienky alebo úryvku z textu vlastnými slovami.

Aj keď pri sumarizácii aj parafrázovaní ide o zopakovanie informácií z textu vlastnými slovami, sumarizácia je širšia a všeobecnejšia, zatiaľ čo parafrázovanie je konkrétnejšie a cielenejšie. Pri zhrnutí by ste sa mali zamerať na hlavné myšlienky a kľúčové body textu, zatiaľ čo pri parafrázovaní by ste sa mali sústrediť na konkrétnu myšlienku alebo úryvok.

Ako sa vyhnúť plagiátorstvu pri parafrázovaní podľa APA?

 • Pri parafrázovaní používajte vlastné slová a štruktúru viet
 • Presne vyjadriť autorove myšlienky bez zmeny ich zamýšľaného významu.
 • Pozorne si prečítajte pôvodný text a identifikujte hlavné myšlienky a kľúčové body
 • V texte uveďte pôvodný zdroj s použitím mena autora a roku vydania
 • Na konci práce uveďte zoznam odkazov na pôvodný zdroj podľa pravidiel formátu APA.
 • Pri skúmaní témy používajte viacero zdrojov, aby ste sa príliš nespoliehali na jeden zdroj.

Akým častým chybám sa treba vyhnúť pri parafrázovaní podľa APA?

Medzi najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri parafrázovaní podľa APA, patria:

 1. Zmena len niekoľkých slov v pôvodnom texte.
 2. Používanie synoným bez zmeny štruktúry vety.
 3. Použitie rovnakej štruktúry viet ako v pôvodnom texte.
 4. Neuvedenie citácie v texte.

Aká dlhá by mala byť parafráza podľa APA?

V APA nie je stanovená dĺžka parafrázy. Dĺžka parafrázy bude závisieť od dĺžky pôvodného textu a úrovne detailov, ktoré potrebujete vyjadriť. Je však dôležité mať na pamäti, že parafráza by mala byť napísaná vašimi vlastnými slovami a nemala by byť len kópiou pôvodného textu.

Aké sú zdroje, ktoré vám pomôžu naučiť sa parafrázovať podľa APA?

Existuje viacero zdrojov, ktoré vám pomôžu naučiť sa parafrázovať podľa APA, vrátane:

 1. Blog o štýle APA
 2. Purdue Online Writing Lab (OWL)
 3. Knihy alebo príručky o akademickom písaní
 4. Univerzitné centrá písania alebo služby doučovania
 5. Online nástroje na parafrázovanie (je však dôležité používať ich s opatrnosťou a vždy si svoju prácu dvakrát skontrolovať)

Ak by sa vám po prečítaní tejto príručky hodila pomoc, vždy si môžete pozrieť niektoré z týchto zdrojov, kde sa dozviete viac o parafrázovaní v APA.

Ako môžem rozšíriť vetu?

Ako používať nástroj na preformulovanie esejí?

Ako používať nástroj na preformulovanie, aby ste sa vyhli plagiátorstvu?

Ako parafrázovať v MLA

Ako parafrázovať citáciu v texte?

Kedy by ste mali parafrázovať informácie?

Zdieľať príspevok

AI Spisovateľ

img

Eskritor

Vytvorenie AI vygenerovaného obsahu