Một đăng ký 2 giải pháp

Bạn đã đăng ký SPEAKTOR và bạn đang chuyển đổi văn bản thành âm thanh, nhưng nếu bạn cần chuyển đổi âm thanh thành văn bản thì sao? Đừng lo lắng vì bạn có thể sử dụng tư cách thành viên Speaktor và số phút trên TRANSKRIPTOR mà không phải trả thêm phí.

Nói thành văn bản

eskritor letter

TRANSKRIPTOR

Tự động ghi lại các cuộc họp, cuộc phỏng vấn, bài giảng và các cuộc trò chuyện khác của bạn

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Chuyển văn bản thành giọng nói

text reader

SPEAKTOR

Tự động chuyển đổi văn bản của bạn thành giọng nói

Bước 1
Ghi âm giọng nói hoặc chọn một tập tin

Bước 2
Tự động phiên âm nó

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong 4 bước

speech to text

Bước 3
Chỉnh sửa văn bản

Bươc:
4 Xuất tệp của bạn

Bước 1
Ghi âm giọng nói hoặc chọn một tập tin

Bước 2
Tự động phiên âm nó

Bước 3
Chỉnh sửa văn bản

Bươc:
4 Xuất tệp của bạn