Ako generovať kľúčové slová z textu?

Vizuálny príklad procesu extrakcie kľúčových slov z daného textu so zvýraznením kľúčových výrazov a fráz

Prečo by ste mali extrahovať kľúčové slová z textu?

Extrakcia kľúčových slov a fráz z textu je užitočná z niekoľkých dôvodov:

  1. Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): Ak máte webovú stránku alebo blog, používanie relevantných kľúčových slov v obsahu vám pomôže zlepšiť pozície vo vyhľadávači a uľahčí ľuďom nájsť váš obsah. Pre SEO je dôležitá aj frekvencia slov. Počet kľúčových slov v texte ovplyvňuje prístupnosť textu.
  2. Analýza údajov: Extrakcia kľúčových slov z textu vám pomôže identifikovať spoločné témy alebo témy vo veľkom súbore údajov. To je užitočné na prieskum trhu, analýzu nálad a iné typy analýzy údajov.
  3. Kategorizácia obsahu: Extrahovaním kľúčových slov z textu môžete svoj obsah efektívnejšie kategorizovať a organizovať. To uľahčuje vyhľadávanie a získavanie konkrétnych informácií a tiež pomáha identifikovať medzery alebo nadbytočné časti obsahu.
  4. Analýza a sumarizácia textu: Extrakcia kľúčových slov sa používa aj na zhrnutie hlavných bodov alebo tém textu. To je užitočné na rýchle pochopenie obsahu dokumentu alebo článku, prípadne na vytvorenie abstraktu alebo zhrnutia dlhšieho textu.

Čo je extrakcia kľúčových slov?

Extrakcia kľúčových slov je technika spracovania prirodzeného jazyka (NLP), ktorá sa používa na automatickú identifikáciu a extrakciu najdôležitejších a najrelevantnejších slov a fráz z textového dokumentu. Extrahované kľúčové slová sú užitočné na zhrnutie dokumentu, jeho kategorizáciu alebo zlepšenie jeho vyhľadávateľnosti.

Algoritmy extrakcie kľúčových slov zvyčajne používajú štatistické a sémantické techniky na identifikáciu najrelevantnejších slov a fráz. Medzi populárne algoritmy patria TextRank, TF-IDF a LSA.

Čo je TextRank?

TextRank je algoritmus založený na grafe, ktorý identifikuje najdôležitejšie slová a frázy v dokumente. Funguje na základe ich spoločného výskytu s inými slovami a frázami v texte. Algoritmus funguje tak, že vytvorí graf, v ktorom každý uzol predstavuje slovo alebo frázu. Hrany medzi jednotlivými uzlami predstavujú ich spoločný výskyt. Najdôležitejšie uzly sa potom identifikujú pomocou výpočtov podobných PageRank.

Čo je TF-IDF?

TF-IDF (term frequency-inverse document frequency) je štatistický algoritmus, ktorý identifikuje najdôležitejšie slová v dokumente na základe ich frekvencie a zriedkavosti v dokumente a v korpuse dokumentov. Algoritmus funguje tak, že každému slovu v dokumente priradí váhu na základe jeho frekvencie a inverznej frekvencie dokumentu.

Čo je LSA?

LSA (latentná sémantická analýza) je sémantický algoritmus, ktorý identifikuje najdôležitejšie slová a frázy v dokumente na základe ich latentných sémantických vzťahov s inými slovami a frázami v texte. Algoritmus funguje tak, že sa vytvorí matica spoločného výskytu slov v dokumente a potom sa pomocou dekompozície singulárnej hodnoty (SVD) identifikujú najvýznamnejšie latentné sémantické vzťahy.

Extrakcia kľúčových slov je užitočná pre rôzne aplikácie, ako je sumarizácia textu, vyhľadávanie informácií, kategorizácia textu a optimalizácia pre vyhľadávače.

písanie textu na počítači

Ako automaticky generovať kľúčové slová?

Na automatické generovanie kľúčových slov z textu sa používajú rôzne nástroje a techniky spracovania prirodzeného jazyka (NLP). Tu je niekoľko krokov, ktoré treba dodržať:

  1. Použite nástroj NLP na extrakciu najčastejších slov a fráz z textu. Mnohé programovacie jazyky na to majú knižnice, napríklad NLTK a spaCy v jazyku Python.
  2. Na odfiltrovanie nerelevantných slov, ako sú články, predložky a zámená, použite označovanie častí reči.
  3. Na identifikáciu najdôležitejších a najrelevantnejších kľúčových slov v texte použite algoritmus na extrakciu kľúčových slov, napríklad TextRank, TF-IDF alebo LSA. Tieto algoritmy zvyčajne používajú štatistické a sémantické analýzy na identifikáciu kľúčových slov.
  4. Nastavte prahovú hodnotu na odfiltrovanie príliš častých alebo zriedkavých kľúčových slov. Toto sa vykonáva na základe frekvencie výskytu kľúčového slova v texte alebo na základe frekvencie výskytu kľúčového slova v dokumente v korpuse textov.
  5. Usporiadanie extrahovaných kľúčových slov do skupín alebo zhlukov na základe ich sémantickej podobnosti alebo témy.
  6. Nakoniec skontrolujte vygenerované kľúčové slová, aby ste sa uistili, že sú pre text relevantné a zmysluplné.

Čo sú extraktory kľúčových slov?

Extraktory kľúčových slov sú počítačové programy alebo algoritmy, ktoré automaticky identifikujú a extrahujú najdôležitejšie a najvýznamnejšie slová alebo frázy zo štruktúrovaného alebo neštruktúrovaného textu. Získané kľúčové slová sú užitočné na rôzne účely. Tieto kľúčové slová sú užitočné pri vyhľadávaní informácií, klasifikácii textu a optimalizácii pre vyhľadávače (SEO). Existujú aj niektoré nástroje na extrakciu založené na API. Je to jedna z najpoužívanejších metód extrakcie kľúčových slov v dátovej vede. Ďalšie informácie nájdete v online návodoch na webových stránkach, ako je napríklad GitHub.

Extraktory kľúčových slov zvyčajne používajú na identifikáciu a extrakciu kľúčových slov kombináciu techník spracovania prirodzeného jazyka (NLP), strojového učenia a štatistickej analýzy.

Pri hodnotení výkonnosti extraktora kľúčových slov použite niektoré štandardné metriky strojového učenia. Takýmito metrikami sú presnosť, presnosť, odvolanie a skóre F1.

Príkladom API na extrakciu kľúčových slov je Textrazor. Rozhranie API Textrazor je prístupné pomocou rôznych počítačových jazykov vrátane jazykov Python, Java, PHP a ďalších.

Sú stopslova a kľúčové slová to isté?

Nie, stopslova a kľúčové slová nie sú to isté. Stop-slova sú bežné slová, ktoré sa z textových údajov odstraňujú s cieľom znížiť šum. Kľúčové slová sú špecifické slová alebo frázy, ktoré sa vzťahujú na analyzovanú tému. Kľúčové slová sa používajú na identifikáciu hlavných tém alebo pojmov v texte. Medzi stopslová v angličtine patria „the“ a „a“.

Aké sú niektoré metódy extrakcie kľúčových slov?

Čo je RAKE?

RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction) je algoritmus na extrakciu kľúčových slov. Je veľmi účinný pri spracovaní prirodzeného jazyka (NLP) a v aplikáciách na dolovanie textu. Je to jednoduchý a účinný algoritmus bez dohľadu, ktorý dokáže identifikovať a extrahovať najrelevantnejšie kľúčové slová a frázy z jedného dokumentu.

Čo je YAKE?

YAKE (Yet Another Keyword Extractor) je balík jazyka Python na automatickú extrakciu kľúčových slov. Je to balík s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý využíva štatistický prístup na identifikáciu a extrakciu najrelevantnejších kľúčových slov z daného textu.

Čo je BERT-Embedding?

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) embedding je predtrénovaný model hlbokého učenia na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) vyvinutý spoločnosťou Google. Je založený na architektúre Transformer. Taktiež je vycvičený na veľkom množstve textových údajov na generovanie kontextovo orientovaných slovných vložiek.

Vkladanie BERT zachytáva kontextové vzťahy medzi slovami vo vete zohľadnením slov pred a za daným slovom. Tento proces je známy aj ako obojsmerný tréning. Vďaka tomu môže BERT vytvárať vysokokvalitné slovné vložky, ktoré zachytávajú nuansy jazyka. To pomáha lepšie znázorniť význam vety.

Často kladené otázky

Čo je N-Gram?

N-gram je súvislá postupnosť n položiek (nazývaných aj tokeny) z daného textu alebo rečovej vzorky. V kontexte spracovania prirodzeného jazyka sú položky v n-grame zvyčajne slová alebo znaky.

Čo je NLP?

Je to odvetvie umelej inteligencie (AI), ktoré sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. Je to informatika.

Scikit-Learn poskytuje dostupné nástroje na trénovanie modelov NLP na klasifikáciu, extrakciu, regresiu a zhlukovanie. Okrem toho poskytuje ďalšie užitočné funkcie, ako je redukcia dimenzionality, vyhľadávanie v mriežke a krížové overovanie.

Čo je generovanie kľúčových slov?

Generovanie kľúčových slov je proces vytvárania zoznamu kľúčových slov alebo kľúčových fráz, ktoré sú relevantné pre určitú tému alebo predmet. Je to dôležitý krok v optimalizácii pre vyhľadávače (SEO) a online marketingu, pretože pomáha zlepšiť viditeľnosť a nájditeľnosť webovej stránky alebo obsahu.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite s Eskritorom teraz!

Súvisiace články

Obrázok počítačovej obrazovky zobrazujúci konverzáciu s GPT-3, prekrytý diagramami znázorňujúcimi kroky spracovania jazyka umelou inteligenciou
Eskritor

Ako GPT-3 funguje?

Nižšie uvedené kroky vysvetľujú, ako GPT-3 funguje pri generovaní odpovedí: Prečo je GPT-3 užitočný? Tu je zoznam dôvodov, prečo je GPT-3 užitočný: Aká je história GPT-3? Vývoj GPT-3 je opakujúci

Vizuálny graf zobrazujúci údaje týkajúce sa vplyvu umelej inteligencie na trh práce pre autorov obsahu
Eskritor

Nahradí umelá inteligencia tvorcov obsahu?

Áno, autori s umelou inteligenciou môžu nahradiť niektorých autorov, ale nikdy nemôžu nahradiť dobrých autorov. Nahradí určité typy pracovných miest. Generátory obsahu s umelou inteligenciou môžu vytvárať základný obsah, ktorý

Vizuálne znázornenie architektúry ChatGPT s modelom transformátora, ktorý umožňuje porozumenie jazyku a jeho generovanie
Eskritor

Ako funguje ChatGPT?

Na vysokej úrovni je ChatGPT model hlbokého učenia, ktorý používa neurónovú sieť na generovanie textu podobného ľudskému. Konkrétna verzia modelu ChatGPT-3 je založená na technike nazývanej transformátorová architektúra. Tento typ